KOMORNIK SĄDOWY

PRZY SĄDZIE REJONOWYM W STARGARDZIE

TADEUSZ GARBACZ

 

OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA

dłużnik:

INS Sp. z o.o.

NIP: 8542405424, Regon: 321518530, Nr KRS: 0000509938

73-110 Stargard, ul. Bydgoska 63b

 

OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Tadeusz Garbacz w sprawie egzekucyjnej GKm 8/20 na podstawie art. 945 § 2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu :

 

15-04-2021 r. o godzinie 12:00

(czwartek, 15 kwietnia 2021 r., godzina 12:00)

 

w kancelarii Komornika położonej w Stargardzie przy ulicy 11 Listopada 37 (Kancelaria Komornicza nr II w Stargardzie; 73-110 Stargard, ul. 11 Listopada 37) zostanie dokonany opis i oszacowanie nieruchomości w postaci:

- działki nr 219/4 (położonej w Stargardzie przy ul. Bydgoskiej; sposób korzystania - inne tereny zabudowane) oraz działki nr 220/1 (położonej w Stargardzie przy ul. Na Grobli; sposób korzystania - inne tereny zabudowane), dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1T/00106041/5.

 

Komornik wzywa uczestników, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nimi zajętych, aby przed ukończeniem opisu i oszacowania zgłosiły swoje prawa.

 

Komornik Sądowy

Tadeusz Garbacz

 

Art. 945 kpc (ustawa z dnia 17-11-1964 r. Kodeks postępowania cywilnego; tj. z dnia 14 czerwca 2018 r.; Dz.U. z 2018 r. poz. 1360)

§ 1. O terminie opisu i oszacowania komornik zawiadamia znanych mu uczestników.

§ 2. Komornik wzywa ponadto przez obwieszczenie publiczne w budynku sądowym i lokalu wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej uczestników, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu
i oszacowania zgłosiły swoje prawa.

§ 3. Zawiadomienia i obwieszczenia powinny być dokonane nie później niż na dwa tygodnie przed rozpoczęciem opisu.

§ 4. Jeżeli opis i oszacowanie nie zostały ukończone w terminie podanym w zawiadomieniu, komornik o ukończeniu opisu
i oszacowania zawiadomi znanych mu uczestników oraz dokona obwieszczenia stosownie do § 2.


Powrót