KOMORNIK SĄDOWY

PRZY SĄDZIE REJONOWYM W STARGARDZIE

TADEUSZ GARBACZ

 

Licytacje komornicze

 • NIERUCHOMOŚCI
 • RUCHOMOŚCI
  • Na niniejszej stronie internetowej Komornik na bieżąco informuje o zaplanowanych komorniczych licytacjach nieruchomości (działki, budynki, lokale, bądź inne obiekty). Ustawowo obwieszczenia o licytacjach ogłasza się publicznie w budynku sądowym i w lokalu organu gminy, w dzienniku poczytnym w danej miejscowości oraz na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej. Obwieszczenia zawierają między innymi oznaczenia nieruchomości, które mają być sprzedane, ze wskazaniem miejsca ich położenia i przeznaczenia gospodarczego, numery ksiąg wieczystych, czas i miejsce licytacji, sumy oszacowania i ceny wywołania oraz wysokość rękojmi, którą licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć.

  • OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

   dłużnik: 
   JAKO Sp. z o.o. sp.k. NIP: 8542387689 Regon: 320951414 , Nr KRS: 0000375770  

    

   OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
   01 września 2022 r., godzina 11:00, sala nr 222 
   (Sąd Rejonowy w Stargardzie, 73-110 Stargard, ul. S. Okrzei 8) 

    

   Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Tadeusz Garbacz (Kancelaria Komornicza nr II w Stargardzie; 73-110 Stargard, ul. 11 Listopada 37) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 01 września 2022 r. (czwartek, pierwszego września 2022 r.) o godzinie 11:00 (o godzinie jedenastej) w budynku Sądu Rejonowego w Stargardzie mającego siedzibę w (73-110) Stargardzie przy ulicy Stefana Okrzei 8, w sali o numerze 222 (dwieście dwadzieścia dwa) odbędzie się pierwsza licytacja: 

   - udziału dłużnej spółki w wysokości 3/10 (trzy dziesiąte) w prawie własności nieruchomości w postaci działki nr 240/1 (1,8613 ha; tereny przemysłowe; działka zabudowana) położonej w miejscowości Reptowo (gmina Kobylanka), dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1T/00038306/3 (udział w wysokości 3/10 w prawie własności przedmiotowej nieruchomości przysługuje dłużnej spółce JAKO Sp. z o.o. sp.k.).

   ZOBACZ WIĘCEJ

  • OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA

   dłużnik:

   Krzysztof Urbanowski

    

   OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA

   Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Tadeusz Garbacz w sprawie egzekucyjnej o sygnaturze akt Km 1519/20 na podstawie art. 945 § 2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu:

   13 września 2022 r. o godzinie 11:00

   (wtorek, trzynastego września 2022 roku o godzinie jedenastej)

   na terenie niżej wskazanej nieruchomości zostanie dokonany opis i oszacowanie nieruchomości gruntowej (działka nr 1/41; obszar 19,5773 ha) położonej w miejscowości Przelewice (gmina Przelewice), dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pyrzycach prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ2T/00026683/9 (prawo własności do przedmiotowej nieruchomości przysługuje dłużnikowi Krzysztofowi Urbanowskiemu).

   Czynności (opis i oszacowanie) zostaną przeprowadzone na terenie wyżej wskazanej nieruchomości (działka nr 1/41 w Przelewicach - powiat pyrzycki; SZ2T/00026683/9).

   ZOBACZ WIĘCEJ

  • OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA

   dłużnik:
   Domy nad Miedwiem Domy na Wybrzeżu Sp. z o.o. Sp.k. 
   NIP: 8542268246 Regon: 320138788 , Nr KRS: 0000365541  
   73-110 Stargard,  ul. 11 Listopada 37/17 
    
   OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA    
    
   Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Tadeusz Garbacz w sprawie egzekucyjnej Km 1095/20 na podstawie art. 945 § 2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu :
    
   15 września 2022 r. o godzinie 11:00
   (czwartek, piętnastego września 2022 roku o godzinie jedenastej)
    
   w kancelarii Komornika położonej w Stargardzie przy ulicy 11 Listopada 37 (Kancelaria Komornicza nr II w Stargardzie; 73-110 Stargard, ul. 11 Listopada 37) zostanie dokonany opis i oszacowanie udziału (w wysokości 199/200) dłużnej spółki w prawie własności nieruchomości gruntowej (obszar 1,4018 ha) położonej w miejscowości Morzyczyn (gmina Kobylanka), dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1T/00112126/0.
    
   Komornik wzywa uczestników, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nimi zajętych, aby przed ukończeniem opisu i oszacowania zgłosiły swoje prawa. 
   ZOBACZ WIĘCEJ

  • OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA

   dłużnik:
   Arkadiusz Wolański
    
   OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA    
    
   Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Tadeusz Garbacz w sprawie egzekucyjnej o sygnaturze akt Kmp 3/19 na podstawie art. 945 § 2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu:
    
   15 września 2022 r. o godzinie 13:00
   (czwartek, piętnastego września 2022 roku o godzinie trzynastej)
    
   w kancelarii Komornika położonej w Stargardzie przy ulicy 11 Listopada 37 (Kancelaria Komornicza nr II w Stargardzie; 73-110 Stargard, ul. 11 Listopada 37) zostanie dokonany opis i oszacowanie lokalu mieszkalnego nr 26 stanowiącego odrębną nieruchomość położonego w Stargardzie przy ulicy Garncarskiej 2, dla którego Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1T/00094335/5; prawo własności do przedmiotowej nieruchomości przysługuje wyłącznie dłużnikowi Arkadiuszowi Wolańskiemu; każdoczesnemu właścicielowi lokalu nr 26 przysługuje udział 25/1000 we wspólnej części budynku i prawie wieczystego użytkowania terenu oznaczonej księgą wieczystą o nr 37275.
    
   Komornik wzywa uczestników, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nimi zajętych, aby przed ukończeniem opisu i oszacowania zgłosiły swoje prawa. 
   ZOBACZ WIĘCEJ

  • OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

   dłużnik: Piotr Paweł Hajewski (PESEL 78010912039)


   OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

   13 października 2022 r., godzina 08:30, sala nr 222

   (Sąd Rejonowy w Stargardzie, 73-110 Stargard, ul. S. Okrzei 8)

    (SZ1T/00107243/8; Stargard, ul. Dworocowa 16B/7)


   Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Tadeusz Garbacz (Kancelaria Komornicza nr II w Stargardzie; 73-110 Stargard, ul. 11 Listopada 37) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13 października 2022 r. (czwartek, trzynastego października 2022 r.) o godzinie 08:30 (o godzinie ósmej trzydzieści) w budynku Sądu Rejonowego w Stargardzie mającego siedzibę w (73-110) Stargardzie przy ulicy Stefana Okrzei 8, w sali o numerze 222 (dwieście dwadzieścia dwa) odbędzie się pierwsza licytacja:

   - ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 7 (o powierzchni 56,82 m2) położonego Stargardzie przy ul. Dworcowej 16B, znajdującego się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Stargardzie; dla przedmiotowego prawa Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1T/00107243/8; spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu nr 7 (73-110 Stargard, ulica Dworcowa 16B/7) przysługuje wyłącznie dłużnikowi (Piotr Hajewski).

   ZOBACZ WIĘCEJ

  • OBWIESZCZENIE PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

   dłużnik: Domy nad Miedwiem Domy na Wybrzeżu sp. z o.o. sp.k.

   (NIP: 8542268246, Regon: 320138788, Nr KRS: 0000365541)

    

   OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

   13 października 2022 r., godzina 10:00, sala nr 222

   (Sąd Rejonowy w Stargardzie, 73-110 Stargard, ul. S. Okrzei 8)

   (SZ1T/00127485/2, SZ1T/00130198/7, SZ1T/00130197/0, SZ1T/00130196/3, SZ1T/00129680/3)

    

   Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Tadeusz Garbacz (Kancelaria Komornicza nr II w Stargardzie; 73-110 Stargard, ul. 11 Listopada 37) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13 października 2022 r. (czwartek, trzynastego października 2022 r.) o godzinie 10:00 (o godzinie dziesiątej) w budynku Sądu Rejonowego w Stargardzie mającego siedzibę w (73-110) Stargardzie przy ulicy Stefana Okrzei 8, w sali o numerze 222 (dwieście dwadzieścia dwa) odbędzie się pierwsza licytacja:

    

   1) nieruchomości dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1T/00127485/2 - niezabudowana nieruchomość (grunty orne) położona (ulice Grecka
   i Portugalska) w miejscowości Morzyczyn (gmina Kobylanka, powiat stargardzki), która składa się z działek gruntowych o numerach 1497/313, 1497/314, 1497/321 o łącznej powierzchni 1.366 m2 (0,1366 ha); przedmiotowa nieruchomość stanowi wyłączną własność dłużnej spółki Domy nad Miedwiem Domy na Wybrzeżu Sp. z o.o. Sp.k.);

   2) udziału dłużnej spółki (Domy nad Miedwiem Domy na Wybrzeżu Sp. z o.o. Sp.k.) w prawie własności nieruchomości dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1T/00130198/7 - niezabudowana nieruchomość (grunty orne) położona (ulica Grecka) w miejscowości Morzyczyn (gmina Kobylanka, powiat stargardzki), która składa się z działki gruntowej
   o numerze 1497/312 o powierzchni 514 m2 (0,0514 ha) - udział dłużnej spółki wynosi 74/514;

   3) udziału dłużnej spółki (Domy nad Miedwiem Domy na Wybrzeżu Sp. z o.o. Sp.k.) w prawie własności nieruchomości dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1T/00130197/0 - niezabudowana nieruchomość (grunty orne) położona (Osiedle Europejskie) w miejscowości Morzyczyn (gmina Kobylanka, powiat stargardzki), która składa się z działki gruntowej o numerze 1497/15 o powierzchni 545 m2 (0,0545 ha) - udział dłużnej spółki wynosi 236/545;

   4) udziału dłużnej spółki (Domy nad Miedwiem Domy na Wybrzeżu Sp. z o.o. Sp.k.) w prawie własności nieruchomości dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1T/00130196/3 - niezabudowana nieruchomość (grunty orne) położona (Osiedle Europejskie) w miejscowości Morzyczyn (gmina Kobylanka, powiat stargardzki), która składa się z działki gruntowej o numerze 1497/5 o powierzchni 435 m2 (0,0435 ha) - udział dłużnej spółki wynosi 66/435,

   5) nieruchomości dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1T/00129680/3 - niezabudowana nieruchomość (grunty orne) położona (Osiedle Europejskie oraz ulica Portugalska) w miejscowości Morzyczyn (gmina Kobylanka, powiat stargardzki), która składa się z działek gruntowych nr 1497/2, 1497/14, 1497/22, 1497/31, 1497/34, 1497/38, 1497/41, 1497/107, 1497/112, 1497/318 o łącznej powierzchni 4.822 m2 (0,4822 ha); przedmiotowa nieruchomość stanowi wyłączną własność dłużnej spółki Domy nad Miedwiem Domy na Wybrzeżu Sp. z o.o. Sp.k.)

   ZOBACZ WIĘCEJ

  • Na niniejszej stronie internetowej Komornik na bieżąco informuje o zaplanowanych komorniczych licytacjach ruchomości. Ustawowo obwieszczenia o licytacji ogłasza się publicznie w budynku sądu rejonowego właściwego dla miejsca licytacji oraz na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej. W obwieszczeniu o licytacji określa się w szczególności czas, miejsce, przedmiot oraz warunki licytacji, sumę oszacowania i cenę wywołania oraz miejsce i czas, w których można oglądać ruchomości.