KOMORNIK SĄDOWY

PRZY SĄDZIE REJONOWYM W STARGARDZIE

TADEUSZ GARBACZ

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

19 maja 2022 r., godzina 10:00, sala nr 222 (Sąd Rejonowy w Stargardzie, 73-110 Stargard, ul. S. Okrzei 8)


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Tadeusz Garbacz (Kancelaria Komornicza nr II w Stargardzie; 73-110 Stargard, ul. 11 Listopada 37) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19 maja 2022 r. (czwartek) o godzinie 10:00 (o godzinie dziesiątej) w budynku Sądu Rejonowego w Stargardzie mającego siedzibę w (73-110) Stargardzie przy ulicy Stefana Okrzei 8, w sali o numerze 222 (dwieście dwadzieścia dwa) odbędzie się pierwsza licytacja:


 

1) zorganizowanej całości (działka nr 174 oraz działka nr 168/1 zabudowane są tym samym budynkiem
o charakterze mieszkalno - użytkowym; w dalszej części "pozycja numer 1"):

- prawa wieczystego użytkowania gruntu oraz prawa własności posadowionego (posadowionych) na przedmiotowym gruncie budynku (budynków) - prawa wieczystego użytkowania gruntu (działka nr 174) położonego w miejscowości Ińsko (powiat stargardzki), zabudowanego budynkiem, który stanowi odrębny od gruntu przedmiot własności; dla gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste oraz dla posadowionego na nim budynku Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1T/00029280/8 (prawo wieczystego użytkowania przysługuje na zasadzie wspólności ustawowej małżeńskiej dłużnikom Zbigniewowi Gutkowskiemu oraz Jadwidze Gutkowskiej) oraz

- prawa wieczystego użytkowania gruntu oraz prawa własności posadowionego (posadowionych) na przedmiotowym gruncie budynku (budynków) - prawa wieczystego użytkowania gruntu (działka nr 168/1, obręb ewidencyjny 0001, Ińsko) położonego w miejscowości Ińsko przy ulicy Staromiejskiej 11 (powiat stargardzki), zabudowanego budynkiem, który stanowi odrębny od gruntu przedmiot własności; dla gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste oraz dla posadowionego na nim budynku Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1T/00106650/7 (prawo wieczystego użytkowania przysługuje na zasadzie wspólności ustawowej małżeńskiej dłużnikom Zbigniewowi Gutkowskiemu oraz Jadwidze Gutkowskiej);

2) nieruchomości gruntowej (działka nr 172/4; obszar 127,00 m2; w dalszej części "pozycja numer 2") położonej w miejscowości Ińsko (powiat stargardzki) przy ul. Staromiejskiej, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1T/00092297/2 (prawo własności przedmiotowej nieruchomości przysługuje na zasadzie wspólności ustawowej małżeńskiej dłużnikom Zbigniewowi Gutkowskiemu oraz Jadwidze Gutkowskiej);

3) nieruchomości gruntowej (działka nr 173; obszar 709,00m2; w dalszej części "pozycja numer 3") położonej w miejscowości Ińsko (powiat stargardzki), dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1T/00046189/5 (prawo własności przedmiotowej nieruchomości przysługuje dłużnikowi Zbigniewowi Gutkowskiemu).

 

I. SZ1T/00029280/8 oraz SZ1T/00106650/7

 

Suma oszacowania wyżej opisanej pozycji numer 1 (zorganizowana całość - prawo wieczystego użytkowania gruntu w postaci działki nr 174 położonej w miejscowości Ińsko zabudowanej budynkiem, który stanowi odrębny od gruntu przedmiot własności - dla gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste oraz dla posadowionego na nim budynku Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1T/00029280/8 oraz prawo wieczystego użytkowania gruntu w postaci działki nr 168/1, położonej w miejscowości Ińsko przy ul. Staromiejskiej 11, zabudowanej budynkiem, który stanowi odrębny od gruntu przedmiot własności - dla gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste oraz dla posadowionego na nim budynku Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1T/00106650/7) wynosi netto 310.000,00 zł (trzysta dziesięć tysięcy złotych netto) czyli brutto 381.300,00 zł (trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta złotych brutto) - podatek VAT (23%) w wysokości 71.300,00 zł.

Cena wywołania pozycji numer 1 (SZ1T/00029280/8, SZ1T/00106650/7) jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi netto 232.500,00 zł (dwieście trzydzieści dwa tysiąca pięćset złotych netto) czyli brutto 285.975,00 zł (dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć złotych brutto).

Licytant przystępujący do przetargu pozycji numer 1 (SZ1T/00029280/8, SZ1T/00106650/7) powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest netto 31.000,00 zł (trzydzieści jeden tysięcy złotych), czyli brutto 38.130,00 zł (trzydzieści osiem tysięcy sto trzydzieści złotych).

Sprzedaż pozycji numer 1 (SZ1T/00029280/8, SZ1T/00106650/7) podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (VAT) w stawce wynoszącej 23%.

 

Podsumowując suma oszacowania pozycji numer 1 (księgi wieczyste o numerach SZ1T/00029280/8 oraz SZ1T/00106650/7; Ińsko, ul. Staromiejska 11) wynosi 381.300,00 zł (kwota zawiera podatek VAT w wysokości 71.300,00 zł), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 285.975,00 zł (kwota zawiera podatek VAT w wysokości 53.475,00 zł),
a licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, czyli w wysokości 38.130,00 zł (kwota zawiera podatek VAT w wysokości 7.130,00 zł).

 

Fragment protokołu opisu i oszacowania (SZ1T/00029280/8, SZ1T/00106650/7):

Zagospodarowanie nieruchomości jest zgodne z polityką przestrzenną miasta Ińsko.

Teren, na którym znajduje się działka nr 174, oznaczony jest symbolem 90MW,MN,U.

Teren, na którym znajduje się działka nr 168/1, oznaczony jest symbolem 183KP.

Zgodnie z zaświadczeniem z dnia 07 czerwca 2021 r. (GP.6727.97.2021.PJ; Urząd Gminy i Miasta Ińsko) Burmistrz Ińska zaświadcza, że, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
dla miasta Ińsko, zatwierdzonym uchwałą Nr XIV/90/2011 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 27 października 2011 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ińsko obręb I i obręb II, (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2016 r. Poz. 742 zm. Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2018 r. Poz. 2590), działka numer geodezyjny 174, położona w Ińsku obręb I położona jest na terenie objętym zapisem 90MW,MN,U - „Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zabudowy usługowej w zabudowie zwartej”,działka numer geodezyjny 168/1, położona
w Ińsku obręb I położona jest na terenie objętym zapisem 183KP - „Teren placu publicznego".

Ponadto informuję, że:

- Rada Miejska w Ińsku dnia 20 maja 2021 roku podjęta uchwałę Nr XXIII/185/2021 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ińsko obręb I i obręb II. Zmiana mpzp nie obejmie ww. działek.

- w Rejestrze wydanych decyzji o warunkach zabudowy prowadzonym od 2004 roku nie ma informacji
o wydanej decyzji o warunkach zabudowy dla ww. działek,

- ww. działki mają dostęp do drogi publicznej stanowiącej własność Skarbu Państwa - Starostwo Powiatowe
w Stargardzie.

Decyzja Starosty Stargardzkiego z dnia 07 maja 2003 r. (decyzja nr UA.ŁZ.7351/361/2003):
- zatwierdzam projekt budowlany i wydaję pozwolenie na budowę dla Państwa Jadwigi i Zbigniewa Gutkowskich (...),

- obejmującą: przebudowę wraz z nadbudową, istniejącego budynku apteki oraz budynku gospodarczego
na pomieszczenia apteki i pomieszczenia mieszkalne i budowę przyłączy: wodociągowego, kanalizacyjnego
i energetycznego do budynku położonego na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 174 i 168/1 przy ulicy Staromiejskiej w Ińsku,

- projektanci: (...)”

Decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Stargardzie Szczecińskim z dnia 22 maja 2009 r. (decyzja 166/2009; PINB.SY.7114I/29-5/2009):

- na podstawie (...), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 08 kwietnia 2009 roku inwestora - Państwa Jadwigi
i Zbigniewa Gutkowskich, zamieszkałych (...) o udzielenie pozwolenia na użytkowanie części (pomieszczenia
wg oznakowania w projekcie budowlanym nr 99, 010, 011,012) nadbudowanego i przebudowanego istniejącego budynku apteki i budynku gospodarczego na pomieszczenia apteki, położonego na terenie działek o numerach geodezyjnych 174 i 168/1 przy ulicy Staromiejskiej w Ińsku,

- udzielam pozwolenia na użytkowanie części (pomieszczenia wg oznakowania w projekcie budowlanym nr 09, 010, 011, 012) nadbudowanego i przebudowanego istniejącego budynku apteki i budynku gospodarczego
na pomieszczenia apteki, położonego na terenie działek o numerach geodezyjnych 174 i 168/1 przy ulicy Staromiejskiej w Ińsku

I. pod warunkiem wykonania w części obiektu objętej niniejszą decyzją:

- montażu drzwi wewnętrznych pomiędzy pomieszczeniami 09 i 012;

- wentylacji pomieszczenia 09;

- montażu umywalki w pomieszczeniu 09 i 010;

- krycia dachu;

- montażu daszku nad wejściem do pomieszczenia 012;

II. do wykonania pozostały następujące roboty budowlane w części obiektu nie objętej niniejszą decyzją:

- roboty fundamentowe;

- konstrukcja dachu z pokryciem;

- roboty wykończeniowe;

- przyłącza do budynku;

- docieplenie budynku z elewacją;

- zagospodarowanie terenu;

- balustrady tarasu.

(...)

PODSTAWOWE DANE DZIAŁEK

(NR 174, NR 168/1)

 

- numer księgi wieczystej dla działki nr 174: SZ1T/00029280/8,

- powierzchnia działki nr 174: 239 m2 (0,0239 ha),

- symbol klasoużytku - "B" (tereny mieszkaniowe) o powierzchni 239 m2 (0,0239 ha).

 

- numer księgi wieczystej dla działki nr 168/1: SZ1T/00106650/7,

- powierzchnia działki nr 168/1: 21m2 (0,0021 ha),

- symbol klasoużytku - "B" (tereny mieszkaniowe) o powierzchni 21 m2 (0,0021 ha),

 

- sposób użytkowania: działki zabudowane budynkiem mieszkalno – użytkowym, roślinność, infrastruktura.

(...)

Uwaga! Budynek gospodarczy, który widnieje na mapie zasadniczej (strona nr 32 operatu Biegłego), został przebudowany i rozbudowany na pomieszczenia apteki i pomieszczenia mieszkalne (zgodnie z decyzją
z dnia 07 maja 2003 r.) i tworzy z budynkiem mieszkalnym integralną całoś.

 

 

II. SZ1T/00092297/2

 

Suma oszacowania wyżej opisanej pozycji numer 2 (nieruchomość gruntowa w postaci działki nr 172/4 położonej w miejscowości Ińsko przy ulicy Staromiejskiej, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1T/00092297/2) wynosi netto 13.900,00 zł (trzynaście tysięcy dziewięćset złotych netto) czyli brutto 17.097,00 zł (siedemnaście tysięcy dziewięćdziesiąt siedem złotych brutto) - podatek VAT (23%) w wysokości 3.197,00 zł.

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi netto 10.425,00 zł (dziesięć tysięcy czterysta dwadzieścia pięć złotych netto) czyli brutto 12.822,75 zł (dwanaście tysięcy osiemset dwadzieścia dwa
75/100 zł).

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest netto 1.390,00 zł (tysiąc trzysta dziewięćdziesiąt złotych netto), czyli brutto 1.709,70 zł (jeden tysiąc siedemset dziewieć 70/100 zł).

Sprzedaż pozycji numer 2 podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (VAT) w stawce wynoszącej 23%.

 

Podsumowując suma oszacowania pozycji numer 2 (SZ1T/00092297/2) wynosi 17.097,00 zł (kwota zawiera podatek VAT w wysokości 3.197,00 zł), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 12.822,75 zł (kwota zawiera podatek VAT w wysokości 2.397,75 zł), a licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, czyli w wysokości 1.709,70 zł (kwota zawiera podatek VAT w wysokości 319,70 zł).

 

Fragment protokołu opisu i oszacowania (SZ1T/00092297/2):

Zgodnie z zaświadczeniem (Urząd Gminy i Miasta Ińsko; znak GP.6727.188.2021.PJ) z dnia 12 października 2021 roku Burmistrz Ińska zaświadcza, że działki numer geodezyjny 172/4, 173, położone w Ińsku obręb I, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ińsko, zatwierdzonym uchwałą Nr XIV/90/2011 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 27 października 2011 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ińsko obręb I i obręb II, (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2016 r. Poz. 742 zm. Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2018 r. poz. 2590), położone są na terenie objętym zapisem 90MW,MN,U - „Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zabudowy usługowej w zabudowie zwartej”.

Ponadto informuje, że:

- nie prowadzone są prace nad zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ww. terenu,

- nie wydano żadnej decyzji o warunkach zabudowy,

- działka numer geodezyjny 173 posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej numer geodezyjny
168/2 - własność Skarb Państwa.

Zagospodarowanie nieruchomości jest zgodne z polityką przestrzenną miasta Ińsko. Teren,
na którym znajdują się przedmiotowe nieruchomości, oznaczony jest symbolem 90MW,MN,U

(...)

PODSTAWOWE DANE DZIAŁKI NR 172/4:

 

Charakterystyka:

 • powiat: stargardzki;

 • gmina: Ińsko;

 • miejscowość: Ińsko;

(...)

 • księga wieczysta o numerze: SZ1T/00092297/2;

 • powierzchnia działki: 127 m2 (0,0127 ha);

 • symbol klasoużytku: "Bp" (zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy)
  o powierzchni 127 m2 (0,0127 ha);

(...)

 • dojazd: drogą utwardzoną asfaltem; Uwaga! Brak usankcjonowanego prawnie dostępu do drogi publicznej;

 • sposób użytkowania (obecny): nieruchomość zabudowana budynkiem gospodarczym (budynek nieujawniony na mapie ani w księdze wieczystej), porośnięta roślinnością niską i wysoką (samosieje); Uwaga! Przez działkę przebiega podziemna sieć kanalizacyjna.

(...)

Budynek gospodarczy.

Budynek parterowy w zabudowie wolnostojącej, wybudowany w technologii tradycyjnej murowanej
z "Suporeksu". Ściany zewnętrzne i wewnętrzne bez oblicowania. Dach konstrukcji drewnianej, kryty eternitem. Stolarka drzwiowa drewniana. Według typowych pomiarów skalowych budynek posiada powierzchnię zabudowy ok. 5 m2.

 

 

 

 

 

 

III. SZ1T/00046189/5

 

Suma oszacowania wyżej opisanej pozycji numer 3 (nieruchomość gruntowa w postaci działki nr 173 położonej w miejscowości Ińsko, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1T/00046189/5) wynosi netto 93.200,00 zł (dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście złotych netto) czyli brutto 114.636,00 zł (sto czternaście tysięcy sześćset trzydzieści sześć złotych) - podatek VAT (23%) w wysokości 21.436,00 zł.

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi netto 69.900,00 zł (sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset złotych netto) czyli brutto 85.977,00 zł (osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt siedem złotych).

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest netto 9.320,00 zł (dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia złotych netto), czyli brutto 11.463,60 zł (jedenaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy 60/100 zł).

Sprzedaż pozycji numer 3 podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (VAT)
w stawce wynoszącej 23%.

 

Podsumowując suma oszacowania pozycji numer 3 (SZ1T/00046189/5) wynosi 114.636,00 zł (kwota zawiera podatek VAT w wysokości 21.436,00 zł), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 85.977,00 zł (kwota zawiera podatek VAT w wysokości 16.077,00 zł), a licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, czyli w wysokości 11.463,60 zł (kwota zawiera podatek VAT w wysokości 2.143,60 zł).

 

Fragment protokołu opisu i oszacowania:

Zgodnie z zaświadczeniem (Urząd Gminy i Miasta Ińsko; znak GP.6727.188.2021.PJ) z dnia 12 października 2021 roku Burmistrz Ińska zaświadcza, że działki numer geodezyjny 172/4, 173, położone w Ińsku obręb I, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ińsko, zatwierdzonym uchwałą Nr XIV/90/2011 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 27 października 2011 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ińsko obręb I i obręb II, (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2016 r. Poz. 742 zm. Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2018 r. poz. 2590), położone są na terenie objętym zapisem 90MW,MN,U - „Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zabudowy usługowej w zabudowie zwartej”.

Ponadto informuje, że:

- nie prowadzone są prace nad zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ww. terenu,

- nie wydano żadnej decyzji o warunkach zabudowy,

- działka numer geodezyjny 173 posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej numer geodezyjny 168/2 - własność Skarb Państwa.

 

Zagospodarowanie nieruchomości jest zgodne z polityką przestrzenną miasta Ińsko. Teren,
na którym znajdują się przedmiotowe nieruchomości, oznaczony jest symbolem 90MW,MN,U

(...)

PODSTAWOWE DANE DZIAŁKI NR 173:

 

Charakterystyka:

 • powiat: stargardzki;

 • gmina: Ińsko;

 • miejscowość: Ińsko;

 • obręb ewidencyjny: 321405_4.0001, Miasto Ińsko;

 • ulica: Staromiejska.

 • księga wieczysta o numerze: SZ1T/00046189/5;

 • powierzchnia działki: 709m2 (0,0709 ha);

 • symbol klasoużytku: "Br-RVI" (grunty rolne zabudowane) o powierzchni 709m2 (0,0709 ha);

(...)

 • dojazd: drogą utwardzoną asfaltem;

 • sposób użytkowania (obecny): nieruchomość niezabudowana, porośnięta roślinnością niską, częściowo utwardzona asfaltem.

 

Zgodnie z pismem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia
15 września 2021 r. "(...) działki nr 173 (SZ1T/00046189/5), 168/1 (SZ1T/00106650/7), 174 (SZ1T/00029280/8), 172/4 (SZ1T/00092297/2), indywidualnie nie są wpisane do rejestru zabytków nieruchomych, położone są na terenie Starego Miasta (czyli zachowanego na gruncie rozplanowania starego miasta) w Ińsku wpisanego do rejestru zabytków nieruchomych woj. zachodniopomorskiego pod nr 79 decyzją
z dnia 27.02.1956 r.

Jest to obszarowy, nie indywidualny wpis, historycznego układu urbanistycznego miasta, dlatego informacja o wpisaniu do rejestru zabytków nie jest ujawniana w księgach wieczystych.

Ze względu na lokalizację działek na terenie wpisanym do rejestru zabytków nieruchomych jako terenie Starego Miasta zgodnie z art. 36.1. ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23.07.2003 r. (Dz. U. z 2020, poz. 282 z późn. zm.) pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków wymaga:
1) prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, w tym prac polegających na usunięciu drzewa lub krzewu z nieruchomości lub jej części będącej wpisanym do rejestru parkiem, ogrodem lub inną formą zaprojektowanej zieleni;

2) wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku;

3) prowadzenie badań konserwatorskich zabytku wpisanego do rejestru;

4) prowadzenie badań architektonicznych zabytku wpisanego do rejestru;

5) prowadzenie badań archeologicznych;

6) przemieszczanie zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru;

7) trwałe przeniesienie zabytku ruchomego wpisanego do rejestru, z naruszeniem ustalonego tradycją wystroju wnętrza, w którym zabytek ten się znajduje;

8) dokonywanie podziału zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru;

9) zmiana przeznaczenia zabytku wpisanego do rejestru lub sposobu korzystania z tego zabytku;

10) umieszczanie na zabytku wpisanym do rejestru: urządzeń technicznych, tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych w rozumieniu art. 2 objaśnienie pojęć pkt 16b i 16c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471, 782, 1086 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 11) oraz napisów, z zastrzeżeniem art. 12 informacja o ochronie zabytku ust. 1;

11) podejmowanie innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru, z wyłączeniem działań polegających na usuwaniu drzew lub krzewów z terenu nieruchomości lub jej części niebędącej wpisanym do rejestru parkiem, ogrodem albo inną formą zaprojektowanej zieleni;

12) poszukiwanie ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych, w tym zabytków archeologicznych, przy użyciu wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicznych i technicznych oraz sprzętu do nurkowania."

 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii Komornika (73-110 Stargard,
ulica 11 Listopada 37) albo na konto Komornika (BNP Paribas Bank Polska S.A. - 47 1600 1462 1817 2520 7000 0001) najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (środa 18 maja 2022 r.;
18-05-2022 r.). Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej
w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Wpłacający rękojmię obowiązany jest (celem właściwej identyfikacji i przyporządkowaniu wpłaconych środków) wskazać swoje imię, nazwisko, PESEL / nazwę, NIP (osoba prawna). W korespondencji oraz przy wpłatach należy podać sygnaturę sprawy: Km 431/21.

Uwaga! Zgodnie z obowiązującymi przepisami datą skutecznego złożenia rękojmi (na rachunek bankowy Komornika) jest data uznania kwotą rękojmi rachunku Komornika, a nie data dokonania przelewu albo wpłaty na konto Komornika! W związku z powyższym zaleca się dokonywanie przelewów albo wpłat na konto Komornika nie później niż na 3 dni przed terminem licytacji. Jeśli rachunek Komornika nie zostanie uznany kwotą rękojmi w odpowiednim terminie to osoba, która dokonała przelewu albo wpłaty na konto
tej kwoty nie zostanie dopuszczona do przetargu.

 

Wysokość rękojmi:

1) pozycja numer 1 (zorganizowana całość - działka nr 174 oraz działka nr 168/1; SZ1T/00029280/8 oraz SZ1T/00106650/7) - rękojmia w wysokości 38.130,00 zł;

2) pozycja numer 2 (działka nr 172/4; obszar 127,00 m2; SZ1T/00092297/2) - w wysokości
1.709,70 zł;

3) pozycja numer 3 (działka nr 173; obszar 709,00 m2; SZ1T/00046189/5 - w wysokości 11.463,60 zł

Przykład tytułu przelewu - "Jan Kowalski, PESEL 11223300000, SZ1T/0029280/8, rękojmia".

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik,
ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko
za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Osoby przystępujące do licytacji w imieniu i na rzecz innej osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej powinny wykazać się właściwym pełnomocnictwem stwierdzonym dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Osoby przystępujące do licytacji w imieniu i na rzecz podmiotów prawa handlowego powinny dodatkowo wykazać się aktualnym odpisem KRS mocodawcy. Komornik na podstawie art. 17 § 1 i § 2 ksh w zw. z art. 228 pkt 4 oraz art. 393 pkt 4 ksh informuje również, iż podmioty prawa handlowego, które są zainteresowane przystąpieniem do licytacji nieruchomości winny przedłożyć stosowną uchwałę wspólników albo walnego zgromadzenia.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia.

 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość. Przed licytacją, w kancelarii Komornika (Stargard, ul. 11 Listopada 37) można przeglądać odpis protokołu opisu i oszacowania nieruchomości oraz operat szacunkowy biegłego sądowego z akt postępowania egzekucyjnego. W przypadku jakichkolwiek pytań (dotyczących nieruchomości) należy kontaktować się z Komornikiem.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Licytacja może zostać odwołana bez podania przyczyny.

Celem weryfikacji tożsamości na licytację należy zabrać dowód osobisty (lub inny urzędowy dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość).


Powrót