gm rolex submariner mens 116610 rolex calibre 2836 2813 15mm black dial forum in the using superior devices, high-quality things.approximately four decades might be replicauboatwatch.com for sale in usa pioneer.
Jak wszcząć egzekucję? - Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Tadeusz Garbacz

KOMORNIK SĄDOWY

PRZY SĄDZIE REJONOWYM W STARGARDZIE

TADEUSZ GARBACZ

 

Jak wszcząć egzekucję?

Zasadniczo, celem wszczęcia sądowego postępowania egzekucyjnego należy złożyć u komornika sądowego wniosek egzekucyjny (zobacz zakładka „WNIOSKI”) wraz z tytułem wykonawczym (oryginał).

 

            Podstawą egzekucji jest tytuł wykonawczy. Tytułem wykonawczym jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności, chyba że ustawa stanowi inaczej (art. 776 kpc).

 

            Najczęściej do komorników sądowych kierowane są (po ich zaopatrzeniu w klauzulę wykonalności) tytuły egzekucyjne w postaci:

  1. nakazów zapłaty wydanych w postępowaniu upominawczym,
  2. nakazów zapłaty wydanych w postępowaniu nakazowy,
  3. nakazów zapłaty wydanych w elektronicznym postępowaniu upominawczym.

 

            Klauzula wykonalności to formalne wyrażenie przez sąd dopuszczalności wykonania tytułu egzekucyjnego (stwierdzenie, że tytuł jest wykonalny).

            Treść klauzuli wykonalności określa stosowne rozporządzenie (zobacz zakładka „AKTY PRAWNE”).

 

            Tytułami egzekucyjnymi są (art. 777 § 1 kpc; stan na dzień 26-07-2018 r.):

  1. orzeczenie sądu prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu, jak również ugoda zawarta przed sądem;
  2. orzeczenie referendarza sądowego prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu;
  3. inne orzeczenia, ugody i akty, które z mocy ustawy podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej;
  4. akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji i który obejmuje obowiązek zapłaty sumy pieniężnej lub wydania rzeczy oznaczonych co do gatunku, ilościowo w akcie określonych, albo też wydania rzeczy indywidualnie oznaczonej, gdy w akcie wskazano termin wykonania obowiązku lub zdarzenie, od którego uzależnione jest wykonanie;
  5. akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji i który obejmuje obowiązek zapłaty sumy pieniężnej do wysokości w akcie wprost określonej albo oznaczonej za pomocą klauzuli waloryzacyjnej, gdy w akcie wskazano zdarzenie, od którego uzależnione jest wykonanie obowiązku, jak również termin, do którego wierzyciel może wystąpić o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności;
  6. akt notarialny określony w pkt 4 lub 5, w którym niebędąca dłużnikiem osobistym osoba, której rzecz, wierzytelność lub prawo obciążone jest hipoteką lub zastawem, poddała się egzekucji z obciążonego przedmiotu w celu zaspokojenia wierzytelności pieniężnej przysługującej zabezpieczonemu wierzycielowi.

 

            Więcej informacji w zakresie tytułów wykonawczych i klauzuli wykonalności zawierają artykuły 776 – 795 kpc (ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego).

 

                Powyżej wskazano podstawowe informacje o wszczęciu egzekucji sądowej.

                Powyższy tekst ma charakter wyłącznie informacyjny. Nie należy go traktować jako porady prawnej.