KOMORNIK SĄDOWY

PRZY SĄDZIE REJONOWYM W STARGARDZIE

TADEUSZ GARBACZ

 

OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA

dłużnik:

Domy nad Miedwiem Domy na Wybrzeżu Sp. z o.o. Sp.k.

NIP: 8542268246 Regon: 320138788 , Nr KRS: 0000365541

73-110 Stargard, ul. 11 Listopada 37/17

 

OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Tadeusz Garbacz w sprawie egzekucyjnej Km 1095/20 na podstawie art. 945 § 2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu :

 

25-05-2021 r. o godzinie 12:00

(wtorek, 25 maja 2021 r., godzina 12:00)

 

w kancelarii Komornika położonej w Stargardzie przy ulicy 11 Listopada 37 (Kancelaria Komornicza
nr II w Stargardzie; 73-110 Stargard, ul. 11 Listopada 37) zostanie dokonany opis i oszacowanie:

1) nieruchomości dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1T/00127485/2,

2) nieruchomości dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1T/00125350/3,

3) nieruchomości dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1T/00112126/0,

4) nieruchomości dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1T/00042340/4,

5) udziału dłużnej spółki w prawie własności nieruchomości dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie
V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1T/00130198/7,

6) udziału dłużnej spółki w prawie własności nieruchomości dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie
V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1T/00130197/0,

7) udziału dłużnej spółki w prawie własności nieruchomości dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie
V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1T/00130196/3,

8) nieruchomości dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1T/00129680/3,

 

Komornik wzywa uczestników, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nimi zajętych, aby przed ukończeniem opisu i oszacowania zgłosiły swoje prawa.

 

Komornik Sądowy

Tadeusz Garbacz

 

Pouczenie: Na czynność komornika przysługuje skarga do sądu rejonowego, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Dotyczy to także zaniechania przez komornika dokonania czynności. Skargę rozpoznaje sąd właściwy ze względu na siedzibę kancelarii komornika (art. 767 § 1 K.P.C.). Skargę wnosi się do komornika w terminie tygodniowym od dnia dokonania czynności, gdy strona lub osoba, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone, była przy czynności obecna lub była o jej terminie zawiadomiona; w innych przypadkach - od dnia zawiadomienia o dokonaniu czynności strony lub osoby, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone, a w braku zawiadomienia - od dnia powzięcia wiadomości przez skarżącego o dokonanej czynności (art. 767 § 4 K.P.C. w związku z art. 767 § 5 K.P.C. zdanie pierwsze). Na podstawie art. 767 § 11 K.P.C. skarga nie przysługuje na zarządzenie o wezwaniu do usunięcia braków pisma, na zawiadomienie o dokonaniu czynności oraz uiszczenie przez komornika podatku od towarów i usług (VAT). Skarga może być wniesiona na urzędowym formularzu. Według art. 767 § 3 K.P.C. skarga na czynność komornika powinna czynić zadość wymaganiom pisma procesowego (art. 125 K.P.C. i następny) oraz określać zaskarżoną czynność lub czynność, której zaniechano, jak również wniosek o zmianę, uchylenie lub dokonanie czynności wraz z uzasadnieniem. Wniesienie skargi na czynność komornika nie wstrzymuje postępowania egzekucyjnego ani wykonania zaskarżonej czynności, chyba że sąd zawiesi postępowanie lub wstrzyma dokonanie czynności (art. 7672 § 2 K.P.C.). Skarga na czynność komornika podlega opłacie sądowej w kwocie: 50,00 zł.

 

Strony i ich przedstawiciele mają obowiązek zawiadamiać komornika o każdej zmianie swego miejsca zamieszkania. W razie zaniedbania tego obowiązku pismo pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia, chyba, że nowy adres jest organowi egzekucyjnemu znany (art. 136 K.P.C.).

 

Art. 945 kpc (ustawa z dnia 17-11-1964 r. Kodeks postępowania cywilnego; tj. z dnia 14 czerwca 2018 r.; Dz.U. z 2018 r. poz. 1360)

§ 1. O terminie opisu i oszacowania komornik zawiadamia znanych mu uczestników.

§ 2. Komornik wzywa ponadto przez obwieszczenie publiczne w budynku sądowym i lokalu wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej uczestników, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu
i oszacowania zgłosiły swoje prawa.

§ 3. Zawiadomienia i obwieszczenia powinny być dokonane nie później niż na dwa tygodnie przed rozpoczęciem opisu.

§ 4. Jeżeli opis i oszacowanie nie zostały ukończone w terminie podanym w zawiadomieniu, komornik o ukończeniu opisu
i oszacowania zawiadomi znanych mu uczestników oraz dokona obwieszczenia stosownie do § 2.

 

Aktualnie:

1) nieruchomości dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1T/00127485/2 - niezabudowana nieruchomość (grunty orne) położona (ulice Grecka
i Portugalska) w miejscowości Morzyczyn (gmina Kobylanka, powiat stargardzki), która składa się z działek gruntowych o numerach 1497/313, 1497/314, 1497/321 o łącznej powierzchni 1.366 m2 (0,1366 ha);

2) nieruchomości dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1T/00125350/3 - niezabudowana nieruchomość (grunty orne) położona (Osiedle Europejskie) w miejscowości Morzyczyn (gmina Kobylanka, powiat stargardzki), która składa się z działki gruntowej o numerze 1497/309 o powierzchni 488 m2 (0,0488 ha);

3) nieruchomości dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1T/00112126/0 - niezabudowana nieruchomość (grunty orne) położona (ulice Grecka, Portugalska, Francuska, Hiszpańska, Włoska, Irlandzka, Norweska, Szwajcarska, Brytyjska, Chorwacka)
w miejscowości Morzyczyn (gmina Kobylanka, powiat stargardzki), która składa się z działek gruntowych
o numerach 1497/311, 1497/315, 1497/316, 1497/323, 1497/324, 1497/326, 1497/328, 1497/330, 1497/334
o łącznej powierzchni 14.018 m2 (1,4018 ha);

4) nieruchomości dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1T/00042340/4 - niezabudowana nieruchomość (grunty orne) położona
w miejscowości Morzyczyn (gmina Kobylanka, powiat stargardzki), która składa się z działek gruntowych
o numerach 1497/54, 1497/85, 1497/104, 1497/108, 1497/113, 1497/280, 1497/281, 1497/282, 1497/285, 1497/306 o łącznej powierzchni 3.710 m2 (0,3710 ha);

5) udziału dłużnej spółki w prawie własności nieruchomości dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie
V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1T/00130198/7 - niezabudowana nieruchomość (grunty orne) położona (ulica Grecka) w miejscowości Morzyczyn (gmina Kobylanka, powiat stargardzki), która składa się z działki gruntowej o numerze 1497/312 o powierzchni 514 m2
(0,0514 ha) - udział dłużnej spółki wynosi 74/514;

6) udziału dłużnej spółki w prawie własności nieruchomości dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie
V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1T/00130197/0 - niezabudowana nieruchomość (grunty orne) położona (Osiedle Europejskie) w miejscowości Morzyczyn (gmina Kobylanka, powiat stargardzki), która składa się z działki gruntowej o numerze 1497/15 o powierzchni 545 m2 (0,0545 ha) - udział dłużnej spółki wynosi 236/545;

7) udziału dłużnej spółki w prawie własności nieruchomości dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie
V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1T/00130196/3 - niezabudowana nieruchomość (grunty orne) położona (Osiedle Europejskie) w miejscowości Morzyczyn (gmina Kobylanka, powiat stargardzki), która składa się z działki gruntowej o numerze 1497/5 o powierzchni 435 m2 (0,0435 ha)
- udział dłużnej spółki wynosi 66/435;

8) nieruchomości dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1T/00129680/3 - niezabudowana nieruchomość (grunty orne) położona (Osiedle Europejskie oraz ulica Portugalska) w miejscowości Morzyczyn (gmina Kobylanka, powiat stargardzki), która składa się z działek gruntowych nr 1497/2, 1497/14, 1497/22, 1497/31, 1497/34, 1497/38, 1497/41, 1497/107, 1497/112, 1497/318 o łącznej powierzchni 4.822 m2 (0,4822 ha).

 

 

 


Powrót