KOMORNIK SĄDOWY

PRZY SĄDZIE REJONOWYM W STARGARDZIE

TADEUSZ GARBACZ

 

OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI

dłużnik:
Sławomir Krzysztof Feszczak (syn Stefana i Zenobii)

OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA   

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Tadeusz Garbacz w sprawie egzekucyjnej Km 66/20 na podstawie art. 945 § 2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu :

18-02-2021 r. o godzinie 12:00
(czwartek, 18 lutego 2021 r., godzina 12:00)

w kancelarii Komornika położonej w Stargardzie przy ulicy 11 Listopada 37 (Kancelaria Komornicza
nr II w Stargardzie; 73-110 Stargard, ul. 11 Listopada 37) zostanie dokonany opis i oszacowanie:

- prawa wieczystego użytkowania gruntu (działka nr 184/3, obręb ewidencyjny 0001 Brudzewice; sposób korzystania grunty rolne zabudowane oraz działka nr 184/4; oraz prawa własności budynków posadowionych na opisanym gruncie) położonego w miejscowości Brudzewice (powiat stargardzki; gmina Suchań), dla którego Sąd Rejonowy w Stargardzie prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1T/00052990/8.

    Komornik wzywa uczestników, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu i oszacowania zgłosiły swoje prawa.

 Komornik Sądowy
 Tadeusz Garbacz
 

Art. 945 kpc (ustawa z dnia 17-11-1964 r. Kodeks postępowania cywilnego; tj. z dnia 14 czerwca 2018 r.; Dz.U. z 2018 r. poz. 1360)
§ 1. O terminie opisu i oszacowania komornik zawiadamia znanych mu uczestników.
§ 2. Komornik wzywa ponadto przez obwieszczenie publiczne w budynku sądowym i lokalu wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej uczestników, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu
i oszacowania zgłosiły swoje prawa.
§ 3. Zawiadomienia i obwieszczenia powinny być dokonane nie później niż na dwa tygodnie przed rozpoczęciem opisu.
§ 4. Jeżeli opis i oszacowanie nie zostały ukończone w terminie podanym w zawiadomieniu, komornik o ukończeniu opisu
i oszacowania zawiadomi znanych mu uczestników oraz dokona obwieszczenia stosownie do § 2.

 


Powrót