KOMORNIK SĄDOWY

PRZY SĄDZIE REJONOWYM W STARGARDZIE

TADEUSZ GARBACZ

 

OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA


dłużnik: SEBASTIAN JAŹWIŃSKI


OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA 


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Tadeusz Garbacz w sprawie egzekucyjnej Km 1169/21 na podstawie art. 945 § 2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu :


14-12-2022 r. o godzinie 10:00
(w środę 14 grudnia 2022 r. o godzinie 10:00)


w kancelarii Komornika położonej w Stargardzie przy ulicy 11 Listopada 37 (Kancelaria Komornicza nr II w Stargardzie; 73-110 Stargard, ul. 11 Listopada 37) zostanie dokonany opis i oszacowanie:


1) udział dłużnika (w wysokości 1/2) w prawie własności nieruchomości - działka nr 135/2 (nieruchomość rolna zabudowana; powierzchnia 4.200,00 m2) dla której Sąd Rejonowym w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1T/00079965/9; 


2) nieruchomości - działka nr 149/1 (grunty orne; powierzchnia 7,94 ha; Nowa Dąbrowa) dla której Sąd Rejonowym w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1T/00049565/6; przedmiotowa nieruchomość stanowi wyłączną własność dłużnika Sebastiana Jaźwińskiego;    
 
3) nieruchomości - działka nr 29/3 (nieruchomość rolna zabudowana; powierzchnia 4.740,00m2; Storkówko) dla której Sąd Rejonowym w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1T/00098808/0; przedmiotowa nieruchomość stanowi wyłączną własność dłużnika Sebastiana Jaźwińskiego;     


4) nieruchomości - działka nr 58/1 (gospodarstwo rolne bez zabudowań; powierzchnia 38.200,00 m2 Nowa Dąbrowa) dla której Sąd Rejonowym w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1T/00042486/9; przedmiotowa nieruchomość stanowi wyłączną własność dłużnika Sebastiana Jaźwińskiego;       


5) nieruchomości - działka nr 59 (gospodarstwo rolne bez zabudowań; powierzchnia 7,3 ha; Nowa Dąbrowa) dla której Sąd Rejonowym w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1T/00021073/8; przedmiotowa nieruchomość stanowi wyłączną własność dłużnika Sebastiana Jaźwińskiego;     


6) nieruchomości - działka nr 93 (gospodarstwo rolne bez zabudowań; powierzchnia 0,84 ha; Nowa Dąbrowa) dla której Sąd Rejonowym w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1T/00020917/0; przedmiotowa nieruchomość stanowi wyłączną własność dłużnika Sebastiana Jaźwińskiego;        


7) nieruchomości - działka nr 135/1 (grunty orne; powierzchnia 0,39 ha; Nowa Dąbrowa) dla której Sąd Rejonowym w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1T/00111990/0; przedmiotowa nieruchomość stanowi wyłączną własność dłużnika Sebastiana Jaźwińskiego.   

Komornik wzywa uczestników, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nimi zajętych, aby przed ukończeniem opisu i oszacowania zgłosiły swoje prawa. 

 


Art. 945 kpc (ustawa z dnia 17-11-1964 r. Kodeks postępowania cywilnego; tj. z dnia 14 czerwca 2018 r.; Dz.U. z 2018 r. poz. 1360)
§ 1. O terminie opisu i oszacowania komornik zawiadamia znanych mu uczestników.
§ 2. Komornik wzywa ponadto przez obwieszczenie publiczne w budynku sądowym i lokalu wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej uczestników, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu
i oszacowania zgłosiły swoje prawa. 
§ 3. Zawiadomienia i obwieszczenia powinny być dokonane nie później niż na dwa tygodnie przed rozpoczęciem opisu.
§ 4. Jeżeli opis i oszacowanie nie zostały ukończone w terminie podanym w zawiadomieniu, komornik o ukończeniu opisu
i oszacowania zawiadomi znanych mu uczestników oraz dokona obwieszczenia stosownie do § 2.

 


Termin zaskarżenia opisu i oszacowania wynosi dwa tygodnie i liczy się od dnia jego ukończenia. Jeżeli opis i oszacowanie nie zostały ukończone w terminie podanym w zawiadomieniu termin do zaskarżenia liczy się od dnia doręczenia uczestnikowi zawiadomienia, o którym mowa w art. 945 § 4, a dla uczestników, którym nie doręczono zawiadomienia, od dnia obwieszczenia o ukończeniu. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie. 


Powrót