KOMORNIK SĄDOWY

PRZY SĄDZIE REJONOWYM W STARGARDZIE

TADEUSZ GARBACZ

 

OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA

dłużnik:

Piotr Paweł Hajewski (PESEL: 78010912039)

 

OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Tadeusz Garbacz w sprawie egzekucyjnej Km 232/21 na podstawie art. 945 § 2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu :

 

25-02-2022 r. o godzinie 10:00

(w piątek 25 lutego 2022 r. o godzinie 10:00)

 

w kancelarii Komornika położonej w Stargardzie przy ulicy 11 Listopada 37 (Kancelaria Komornicza nr II w Stargardzie; 73-110 Stargard, ul. 11 Listopada 37) zostanie dokonany opis i oszacowanie:

 

ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 7 (o powierzchni 56,82 m2) położonego Stargardzie przy ul. Dworcowej 16B, znajdującego się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Stargardzie; dla przedmiotowego prawa Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1T/00107243/8; spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu nr 7 (73-110 Stargard, ulica Dworcowa 16B/7) przysługuje wyłącznie dłużnikowi (Piotr Hajewski).

 

Komornik wzywa uczestników, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nimi zajętych, aby przed ukończeniem opisu i oszacowania zgłosiły swoje prawa.

 

Art. 945 kpc (ustawa z dnia 17-11-1964 r. Kodeks postępowania cywilnego; tj. z dnia 14 czerwca 2018 r.; Dz.U. z 2018 r. poz. 1360)

§ 1. O terminie opisu i oszacowania komornik zawiadamia znanych mu uczestników.

§ 2. Komornik wzywa ponadto przez obwieszczenie publiczne w budynku sądowym i lokalu wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej uczestników, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu
i oszacowania zgłosiły swoje prawa.

§ 3. Zawiadomienia i obwieszczenia powinny być dokonane nie później niż na dwa tygodnie przed rozpoczęciem opisu.

§ 4. Jeżeli opis i oszacowanie nie zostały ukończone w terminie podanym w zawiadomieniu, komornik o ukończeniu opisu
i oszacowania zawiadomi znanych mu uczestników oraz dokona obwieszczenia stosownie do § 2.

 


Powrót