KOMORNIK SĄDOWY

PRZY SĄDZIE REJONOWYM W STARGARDZIE

TADEUSZ GARBACZ

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI - TERMIN LICYTACJI ZNIESIONY

dłużnik: Domy nad Miedwiem Domy na Wybrzeżu Sp. z o.o. Sp.k.

(NIP: 8542268246, Regon: 320138788, Nr KRS: 0000365541)

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

(nieruchomość SZ1T/00127485/2, udziały w nieruchomości SZ1T/00130198/7, SZ1T/00130197/0, SZ1T/00130196/3)

27 stycznia 2022 r., godzina 11:00, sala nr 222

(Sąd Rejonowy w Stargardzie, 73-110 Stargard, ul. S. Okrzei 8)

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Tadeusz Garbacz (Kancelaria Komornicza nr II w Stargardzie; 73-110 Stargard, ul. 11 Listopada 37) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27 stycznia 2022 r. (czwartek) o godzinie 11:00 (o godzinie jedenastej) w budynku Sądu Rejonowego w Stargardzie mającego siedzibę w (73-110) Stargardzie przy ulicy Stefana Okrzei 8 w sali
o numerze 222 (dwieście dwadzieścia dwa) odbędzie się pierwsza licytacja:

 

1) nieruchomości dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1T/00127485/2 - niezabudowana nieruchomość (grunty orne) położona (ulice Grecka i Portugalska) w miejscowości Morzyczyn (gmina Kobylanka, powiat stargardzki), która składa się z działek gruntowych o numerach 1497/313, 1497/314, 1497/321 o łącznej powierzchni 1.366 m2 (0,1366 ha); przedmiotowa nieruchomość stanowi wyłączną własność dłużnej spółki Domy nad Miedwiem Domy na Wybrzeżu Sp. z o.o. Sp.k.);

2) udziału dłużnej spółki (Domy nad Miedwiem Domy na Wybrzeżu Sp. z o.o. Sp.k.) w prawie własności nieruchomości dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1T/00130198/7 - niezabudowana nieruchomość (grunty orne) położona (ulica Grecka) w miejscowości Morzyczyn (gmina Kobylanka, powiat stargardzki), która składa się z działki gruntowej o numerze 1497/312 o powierzchni 514 m2 (0,0514 ha) - udział dłużnej spółki wynosi 74/514;

3) udziału dłużnej spółki (Domy nad Miedwiem Domy na Wybrzeżu Sp. z o.o. Sp.k.) w prawie własności nieruchomości dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1T/00130197/0 - niezabudowana nieruchomość (grunty orne) położona (Osiedle Europejskie) w miejscowości Morzyczyn (gmina Kobylanka, powiat stargardzki), która składa się z działki gruntowej o numerze 1497/15 o powierzchni 545 m2 (0,0545 ha) - udział dłużnej spółki wynosi 236/545;

4) udziału dłużnej spółki (Domy nad Miedwiem Domy na Wybrzeżu Sp. z o.o. Sp.k.) w prawie własności nieruchomości dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1T/00130196/3 - niezabudowana nieruchomość (grunty orne) położona (Osiedle Europejskie) w miejscowości Morzyczyn (gmina Kobylanka, powiat stargardzki), która składa się z działki gruntowej o numerze 1497/5 o powierzchni 435 m2 (0,0435 ha) - udział dłużnej spółki wynosi 66/435.

(I.) SZ1T/00127485/2

Suma oszacowania nieruchomości dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze SZ1T/00127485/2 wynosi (netto) 80.600,00 (osiemdziesiąt tysięcy sześćset) zł. Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (VAT) w stawce wynoszącej 23%. W związku z powyższym suma oszacowania nieruchomości SZ1T/00127485/2 wynosi (brutto) 99.138,00 zł (wartość brutto dla kwoty 80.600,00 zł przy 23% stawce VAT to 99.138,00 zł; 80.600,00 zł x 0,23 = 18.538,00 zł; 18.538,00 zł to podatek VAT; 80.600,00 zł + 18.538,00 zł = 99.138,00 zł).

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania (która wynosi netto 80.600,00 zł, a brutto 99.138,00 zł) i wynosi brutto 74.353,50 (siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt trzy 50/100) zł, gdyż 3/4 z 99.138,00 zł to 74.353,50 zł (wartość brutto dla kwoty 60.450,00 zł przy 23% stawce VAT to 74.353,50 zł; 60.450,00 zł x 0,23 = 13.903,50 zł; 13.903,50 zł to podatek VAT; 60.450,00 zł + 13.903,50 zł = 74.353,50 zł).

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania (która wynosi netto 80.600,00 zł, a brutto 99.138,00 zł), czyli w przypadku nieruchomości dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze SZ1T/00127485/2 kwotę netto 8.060,00 zł, a po uwzględnieniu podatku od towarów i usług kwotę brutto 9.913,80 zł (wartość brutto dla kwoty 8.060,00 zł przy 23% stawce VAT to 9.913,80 zł; 8.060,00 zł x 0,23 = 1.853,80 zł; 1.853,80 zł to podatek VAT; 8.060,00 zł + 1.853,80 zł = 9.913,80 zł).

Podsumowując suma oszacowania nieruchomości (SZ1T/00127485/2) wynosi 99.138,00 zł (kwota zawiera podatek VAT w wysokości 18.538,00 zł), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 74.353,50 zł (kwota zawiera podatek VAT w wysokości 13.903,50 zł), a licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, czyli w wysokości 9.913,80 zł (kwota zawiera podatek VAT w wysokości 1.853,80 zł).

 

(II.) SZ1T/00130198/7

Suma oszacowania udziału (74/514) dłużnej spółki w nieruchomości dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze SZ1T/00130198/7 wynosi (netto) 4.621,40 (cztery tysiące sześćset dwadzieścia jeden 40/100) zł. Sprzedaż przedmiotowego udziału w nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (VAT) w stawce wynoszącej 23%. W związku z powyższym suma oszacowania udziału dłużnej spółki w nieruchomości SZ1T/00130198/7 wynosi (brutto) 5.684,32 zł (wartość brutto dla kwoty 4.621,40 zł przy 23% stawce VAT wynosi 5.684,32 zł; 4.621,40 zł x 0,23 = 1.062,92 zł; 1.062,92 zł to podatek VAT; 4.621,40 zł + 1.062,92 zł = 5.684,32 zł).

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania (która wynosi netto 4.621,40 zł, a brutto 5.684,32 zł) i wynosi brutto 4.263,24 (cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt trzy 24/100) zł, gdyż 3/4 z 5.684,32 zł to 4.263,24 zł (wartość brutto dla kwoty 3.466,05 zł przy 23% stawce VAT wynosi 4.263,24 zł; 3.466,05 zł x 0,23 = 797,19 zł; 797,19 to podatek VAT; 3.466,05 zł + 797,19 zł = 4.263,24 zł).

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, czyli w przypadku udziału dłużnej spółki w nieruchomości dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze SZ1T/00130198/7 kwotę netto 462,14 zł, a po uwzględnieniu podatku od towarów i usług kwotę brutto 568,43 zł (wartość brutto dla kwoty 462,14 zł przy 23% stawce VAT wynosi 568,43 zł; 462,14 zł x 0,23 = 106,29 zł; 106,29 to podatek VAT; 462,14 zł + 106,29 zł = 568,43 zł).

Podsumowując suma oszacowania (udziału dłużnej spółki w nieruchomości SZ1T/00130198/7) wynosi 5.684,32 zł (kwota zawiera podatek VAT w wysokości 1.062,92 zł), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 4.263,24 zł (kwota zawiera podatek VAT w wysokości 797,19 zł), a licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, czyli w wysokości 568,43 zł (kwota zawiera podatek VAT w wysokości 106,29 zł).

 

(III.) SZ1T/00130197/0

Suma oszacowania udziału (236/545) dłużnej spółki w nieruchomości dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze SZ1T/00130197/0 wynosi (netto) 19.572,84 (dziewiętnaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwa 84/100) zł. Sprzedaż przedmiotowego udziału w nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (VAT) w stawce wynoszącej 23%. W związku z powyższym suma oszacowania udziału dłużnej spółki w nieruchomości SZ1T/00130197/0 wynosi (brutto) 24.074,59 zł (wartość brutto dla kwoty 19.572,84 zł przy 23% stawce VAT wynosi 24.074,59 zł; 19.572,84 zł x 0,23 = 4.501,75 zł; 4.501,75 zł to podatek VAT; 19.572,84 zł + 4.501,75 zł = 24.074,59 zł).

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania (która wynosi netto 19.572,84 zł, brutto 24.074,59 zł) i wynosi brutto 18.055,94 (osiemnaście tysięcy pięćdziesiąt pięć 94/100) zł, gdyż 3/4 z 24.074,59 zł to 18.055,94 zł (wartość brutto dla kwoty 14.679,63 zł przy 23% stawce VAT wynosi 18.055,94 zł; 14.679,63 zł x 0,23 = 3.376,31 zł; 3.376,31 zł to podatek VAT; 14.679,63 zł + 3.376,31 zł = 18.055,94 zł).

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, czyli w przypadku udziału dłużnej spółki w nieruchomości dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze SZ1T/00130197/0 kwotę netto 1.957,28 zł, a po uwzględnieniu podatku od towarów i usług kwotę brutto 2.407,46 zł (wartość brutto dla kwoty 1.957,284 zł przy 23% stawce VAT wynosi 2.407,46; 1.957,284 zł x 0,23 = 450,18 zł; 450,18 to podatek VAT; 1.957,284 zł + 450,18 zł = 2.407,46 zł); 1/10 z 24.074,59 = 2.407,46 zł.

Podsumowując suma oszacowania (udziału dłużnej spółki w nieruchomości SZ1T/00130197/0) wynosi 24.074,59 zł (kwota zawiera podatek VAT w wysokości 4.501,75 zł), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 18.055,94 zł (kwota zawiera podatek VAT w wysokości 3.376,31 zł), a licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, czyli w wysokości 2.407,46 zł (kwota zawiera podatek VAT w wysokości 450,18 zł).

 

(IV.) SZ1T/00130196/3

Suma oszacowania udziału (66/435) dłużnej spółki w nieruchomości dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze SZ1T/00130196/3 wynosi (netto) 5.568,28 (pięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt osiem 28/100) zł. Sprzedaż przedmiotowego udziału w nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów
i usług (VAT) w stawce wynoszącej 23%. W związku z powyższym suma oszacowania udziału dłużnej spółki w nieruchomości SZ1T/00130196/3 wynosi (brutto) 6.848,98 zł (wartość brutto dla kwoty 5.568,28 zł przy 23% stawce VAT wynosi 6.848,98 zł; 5.568,28 zł x 0,23 = 1.280,70 zł; 1.280,70 zł to podatek VAT; 5.568,28 zł + 1.280,70 zł = 6.848,98 zł).

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania (która wynosi netto 5.568,28 zł, a brutto 6.848,98 zł) i wynosi brutto 5.136,73 (pięć tysięcy sto trzydzieści sześć 73/100) zł, gdyż 3/4 z 6.848,98 zł to 5.136,73 zł (wartość brutto dla kwoty 4.176,20 zł przy 23% stawce VAT wynosi 5.136,73 zł; 4.176,20 zł x 0,23 = 960,53 zł; 960,53 zł to podatek VAT; 4.176,20 zł + 960,53 zł = 5.136,73 zł).

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, czyli w przypadku udziału dłużnej spółki w nieruchomości dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze SZ1T/00130196/3 kwotę netto 556,83 zł, a po uwzględnieniu podatku od towarów i usług kwotę brutto 684,90 zł (wartość brutto dla kwoty 556,83 zł przy 23% stawce VAT wynosi 684,90 zł; 556,83 zł x 0,23 = 128,07 zł; 128,07 to podatek VAT; 556,83 zł + 128,07 zł = 684,90 zł).

Podsumowując suma oszacowania (udziału dłużnej spółki w nieruchomości SZ1T/00130196/3) wynosi 6.848,98 zł (kwota zawiera podatek VAT w wysokości 1.280,70 zł), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 5.136,73 zł (kwota zawiera podatek VAT w wysokości 960,53 zł), a licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, czyli w wysokości 684,90 zł (kwota zawiera podatek VAT w wysokości 128,07 zł).

 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii Komornika (73-110 Stargard, ulica 11 Listopada 37) albo na konto Komornika (BNP Paribas Bank Polska S.A. - 47 1600 1462 1817 2520 7000 0001) najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (środa 26 stycznia 2022 r.; 26-01-2022 r.). Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Wpłacający rękojmię obowiązany jest (celem właściwej identyfikacji i przyporządkowaniu wpłaconych środków) wskazać swoje imię, nazwisko, PESEL / nazwę, NIP (osoba prawna). W korespondencji oraz przy wpłatach należy podać sygnaturę sprawy: Km 1095/20.

Uwaga! Zgodnie z obowiązującymi przepisami datą skutecznego złożenia rękojmi (na rachunek bankowy Komornika) jest data uznania kwotą rękojmi rachunku Komornika, a nie data dokonania przelewu albo wpłaty na konto Komornika! W związku z powyższym zaleca się dokonywanie przelewów albo wpłat na konto Komornika nie później niż na 3 dni przed terminem licytacji. Jeśli rachunek Komornika nie zostanie uznany kwotą rękojmi w odpowiednim terminie to osoba, która dokonała przelewu albo wpłaty na konto tej kwoty nie zostanie dopuszczona do przetargu.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Osoby przystępujące do licytacji w imieniu i na rzecz innej osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej powinny wykazać się właściwym pełnomocnictwem stwierdzonym dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Osoby przystępujące do licytacji w imieniu i na rzecz podmiotów prawa handlowego powinny dodatkowo wykazać się aktualnym odpisem KRS mocodawcy. Komornik na podstawie art. 17 § 1 i § 2 ksh w zw. z art. 228 pkt 4 oraz art. 393 pkt 4 ksh informuje również, iż podmioty prawa handlowego, które są zainteresowane przystąpieniem do licytacji nieruchomości winny przedłożyć stosowną uchwałę wspólników albo walnego zgromadzenia.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia.

 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość. Przed licytacją, w kancelarii Komornika (Stargard, ul. 11 Listopada 37) można przeglądać odpis protokołu opisu i oszacowania nieruchomości oraz operat szacunkowy biegłego sądowego z akt postępowania egzekucyjnego. W przypadku jakichkolwiek pytań (dotyczących nieruchomości) należy kontaktować się z Komornikiem.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję;

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Licytacja może być odwołana bez podania przyczyny.

Celem weryfikacji tożsamości na licytację należy zabrać dowód osobisty (lub inny urzędowy dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość).

Komornik Sądowy

Tadeusz Garbacz

 

Informacje z protokołu opisu i oszacowania.

Na podstawie pisma uzyskanego z Urzędu Gminy w Kobylance (Wójt Gminy Kobylanka) z dnia 11 grudnia 2020 r. o sygn. akt PP.6727.341.2020.MW ustalono, że działki o numerach 1497/313, 1497/314, 1497/321 położone w obrębie Morzyczyn, objęte są aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego przyjętym uchwałą Rady Gminy Kobylanka XIX/116/20 z dnia 27 lutego 2020 r. (Dz.U. Województwa Zachodniopomorskiego z 2020 r., poz. 1609).

Zgodnie z zapisami wyżej wskazanego planu działki (SZ1T/00127485/2) oznaczone są symbolami

  1. 1497/313 - MN2 - (SZ1T/00127485/2);

  2. 1497/314 - MN2, MN4, KDW2 - (SZ1T/00127485/2);

  3. 1497/321 - MN5 - (SZ1T/00127485/2);

Oznaczenie symboli:

KDW2 - drogi wewnętrzna;

MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

W związku z tym, że działki objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego to nie zostały wydane warunki zabudowy dla wyżej wskazanego terenu.

 

Na podstawie pisma uzyskanego z Urzędu Gminy w Kobylance (Wójt Gminy Kobylanka) z dnia
17 grudnia 2020 r. o sygn. akt PP.6727.349.2020.MW ustalono, że działki nr 1497/312 (SZ1T/00130198/7), 1497/15 (SZ1T/00130197/0), 1497/5 (SZ1T/00130196/3) położone w obrębie Morzyczyn objęte są aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego przyjętym uchwałą Rady Gminy Kobylanka XIX/116/20 z dnia 27 lutego 2020r. (Dz.U. Województwa Zachodniopomorskiego z 2020 r., poz. 1609).

Zgodnie z zapisami wyżej wskazanego planu działki oznaczone są symbolami:

  1. 1497/312 - MN1, MN2 - (SZ1T/00130198/7);

  2. 1497/15 - MN1, MN2 - (SZ1T/00130197/0);

  3. 1497/5 - MN1 - (SZ1T/00130196/3);

Oznaczenie symboli:

MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

W związku z tym, że działki objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
to nie zostały wydane warunki zabudowy dla wyżej wskazanego terenu.

 

Działki nie posiadają usankcjonowanego prawnie dostępu do drogi publicznej.

 

Dział I-O księgi wieczystej o numerze SZ1T/00127485/2:

  1. działka ewidencyjna o numerze 1497/313 (Morzyczyn, ulica Grecka); R - grunty orne;

  2. działka ewidencyjna o numerze 1497/314 (Morzyczyn, ulica Grecka); R - grunty orne;

  3. działka ewidencyjna o numerze 1497/321 (Morzyczyn, ulica Portugalska); R - grunty orne;

  4. obszar całej nieruchomości: 0,1366 ha;

Dział I-SP księgi wieczystej o numerze SZ1T/00127485/2:

  1. brak wpisów;

Dział II księgi wieczystej o numerze SZ1T/00127485/2:

  1. właściciel - dłużna spółka (Domy nad Miedwiem Domy na Wybrzeżu Sp. z o.o. Sp.k.);

Dział III księgi wieczystej o numerze SZ1T/00127485/2:

1) ograniczone prawo rzeczowe - nieodpłatna służebność przesyłu, polegająca na nieodpłatnym korzystaniu przez: Enea Operator spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu i jej następców prawnych z terenu pod urządzeniami infrastruktury elektroenergetycznej i polega na prawie wstępu na ten grunt, w celu ich posadowienia, ułożenia i wymiany, a także usuwania awarii, dokonywania kontroli, przeglądów, konserwacji i modernizacji, przyszłej budowy i rozbudowy oraz przyłączania nowych odbiorców; prawo ustanowione na rzecz Enea Operator sp. z o.o. (siedziba - Poznań; REGON - 300455398);

2) ograniczone prawo rzeczowe - nieodpłatna służebność przesyłu, polegająca na nieodpłatnym korzystaniu przez: Wielkopolskiego Operatora Systemu Dystrybucyjnego spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Poznaniu, Oddział - Zakład Dystrybucji Gazu Szczecin i jej następców prawnych (na czas eksploatacji sieci gazowej) z pasa gruntu o szerokości 1,0 metra, przebiegającego wzdłuż gazociągu, w celu wymiany gazociągu, a także na prawie wstępu na ten grunt, w celu usuwania awarii, dokonywania kontroli, przeglądów, konserwacji i modernizacji, gazociągu oraz przyłączania nowych odbiorców; prawo ustanowione na rzecz Wielkopolski Operator Systemu Dystrybucyjnego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, Oddział - Zakład Dystrybucji Gazu Szczecin z siedzibą w Szczecinie (siedziba - Poznań, REGON - 634151410);

3) ograniczone prawo rzeczowe - nieodpłatna służebność przesyłu, polegająca na nieodpłatnym korzystaniu przez: Wodociągi Zachodniopomorskie spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Goleniowie i jej następców prawnych (na czas eksploatacji sieci) - z pasa gruntu w celu położenia i wymiany sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, a także na prawie wstępu na ten grunt, w celu usuwania awarii, dokonywania kontroli, przeglądów, konserwacji i modernizacji, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, przyłączania nowych odbiorców; prawo ustanowione na rzecz Wodociągi Zachodniopomorskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (siedziba - Goleniów, REGON - 812524393);

4) ostrzeżenie:

4.1) o wszczęciu egzekucji z nieruchomości (...)

Dział IV księgi wieczystej o numerze SZ1T/00127485/2:

1) hipoteka przymusowa w wysokości 192.540,66 (sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset czterdzieści 66/100) złotych; należność objęta tytułem wykonawczym (wyrok w sprawie o zapłatę o sygn. akt VIII GC 626/18 wydany w dniu 05-02-2019 r. przez Sąd Okręgowy w Szczecinie Wydział VIII Gospodarczy oraz postanowienie w sprawie o zapłatę o sygn. akt VIII GCO 116/19 wydane w dniu 29-08-2019 r. przez Sąd Okręgowy w Szczecinie VIII Wydział Gospodarczy); hipoteka ustanowiona na rzecz (wierzyciel hipoteczny) Enea Operator Sp. z o.o. (siedziba - Poznań, REGON - 300455398, KRS - 0000269806).

 

Dział I-O księgi wieczystej o numerze SZ1T/00130198/7:

  1. działka ewidencyjna o numerze 1497/312 (Morzyczyn, ul. Grecka); R - grunty orne;

  2. obszar całej nieruchomości: 0,0514 ha;

Dział I-SP księgi wieczystej o numerze SZ1T/00130198/7:

  1. brak wpisów;

Dział II księgi wieczystej o numerze SZ1T/00130198/7:

  1. współwłaściciel - dłużna spółka (Domy nad Miedwiem Domy na Wybrzeżu Sp. z o.o. Sp.k.); wielkość udziału w prawie to 74/514;

  2. współwłaściciele - rodzaj współwłasności: wspólność ustawowa majątkowa małżeńska, (...)

Dział III księgi wieczystej o numerze SZ1T/00130198/7:

1) ograniczone prawo rzeczowe - nieodpłatna służebność przesyłu, polegająca na nieodpłatnym korzystaniu przez: Enea Operator spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu i jej następców prawnych z terenu pod urządzeniami infrastruktury elektroenergetycznej i polega na prawie wstępu na ten grunt, w celu ich posadowienia, ułożenia i wymiany, a także usuwania awarii, dokonywania kontroli, przeglądów, konserwacji i modernizacji, przyszłej budowy i rozbudowy oraz przyłączania nowych odbiorców; prawo ustanowione na rzecz Enea Operator sp. z o.o. (siedziba - Poznań; REGON - 300455398, KRS - 0000269806);

2) ograniczone prawo rzeczowe - nieodpłatna służebność przesyłu, polegająca na nieodpłatnym korzystaniu przez: Wielkopolskiego Operatora Systemu Dystrybucyjnego spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, Oddział - Zakład Dystrybucji Gazu Szczecin i jej następców prawnych (na czas eksploatacji sieci gazowej) z pasa gruntu o szerokości 1,0 metra, przebiegającego wzdłuż gazociągu, w celu wymiany gazociągu, a także na prawie wstępu na ten grunt, w celu usuwania awarii, dokonywania kontroli, przeglądów, konserwacji i modernizacji, gazociągu oraz przyłączania nowych odbiorców; prawo ustanowione na rzecz Wielkopolska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. (siedziba - Poznań, REGON - 634151410; KRS - 0000000111);

3) ograniczone prawo rzeczowe - nieodpłatna służebność przesyłu, polegająca na nieodpłatnym korzystaniu przez: Wodociągi Zachodniopomorskie spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Goleniowie i jej następców prawnych (na czas eksploatacji sieci) - z pasa gruntu w celu położenia i wymiany sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, a także na prawie wstępu na ten grunt, w celu usuwania awarii, dokonywania kontroli, przeglądów, konserwacji i modernizacji, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, przyłączania nowych odbiorców; prawo ustanowione na rzecz Wodociągi Zachodniopomorskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (siedziba - Goleniów, REGON - 812524393; KRS - 0000118513);

4) inny wpis - sposób korzystania z nieruchomości wspólnej ustalono w następujący sposób:

- Sylwia Agnieszka i Łukasz małżonkowie Przysieccy w ramach przysługującego im udziału 440/514 części w działce gruntu nr 1497/312 mają prawo do wyłącznego korzystania z części tej działki zaznaczonej kolorem żółtym na załączniku graficznym do aktu notarialnego Rep. A 2907/2019 z dnia 24.05.2019 roku, a z pozostałej części tej działki korzystać będzie wyłącznie spółka Domy Nad Miedwiem Domy na Wybrzeżu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Stargardzie;

5) ostrzeżenie:

5.1) o wszczęciu egzekucji z nieruchomości (...)

Dział IV księgi wieczystej o numerze SZ1T/00130198/7:

  1. brak wpisów;

 

Dział I-O księgi wieczystej o numerze SZ1T/00130197/0:

  1. działka ewidencyjna o numerze 1497/15 (Morzyczyn, Osiedle Europejskie); R - grunty orne;

  2. obszar całej nieruchomości: 0,0545 ha;

Dział I-SP księgi wieczystej o numerze SZ1T/00130197/0:

  1. brak wpisów;

Dział II księgi wieczystej o numerze SZ1T/00130197/0:

  1. współwłaściciel - dłużna spółka (Domy nad Miedwiem Domy na Wybrzeżu Sp. z o.o. Sp.k.); wielkość udziału w prawie to 236/545;

  2. współwłaściciele - rodzaj współwłasności: wspólność ustawowa majątkowa małżeńska, (...)

Dział III księgi wieczystej o numerze SZ1T/00130197/0:

1) inny wpis - sposób korzystania z nieruchomości wspólnej ustalono w następujący sposób:

- Sylwia Agnieszka i Łukasz małżonkowie Przysieccy w ramach przysługującego im udziału 309/545 części
w działce gruntu nr 1497/15 mają prawo do wyłącznego korzystania z części tej działki zaznaczonej kolorem żółtym na załączniku graficznym do aktu notarialnego Rep. A 2907/2019 z dnia 24.05.2019 roku, a z pozostałej części tej działki korzystać będzie wyłącznie spółka Domy Nad Miedwiem Domy na Wybrzeżu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Stargardzie;

2) ostrzeżenie:

2.1) o wszczęciu egzekucji z nieruchomości (...)

Dział IV księgi wieczystej o numerze SZ1T/00130197/0:

brak wpisów;

 

Dział I-O księgi wieczystej o numerze SZ1T/00130196/3:

 

  1. działka ewidencyjna o numerze 1497/5 (Morzyczyn, Osiedle Europejskie); R - grunty orne;

  2. obszar całej nieruchomości: 0,0435 ha;

Dział I-SP księgi wieczystej o numerze SZ1T/00130196/3:

  1. brak wpisów;

Dział II księgi wieczystej o numerze SZ1T/00130196/3:

  1. współwłaściciel - dłużna spółka (Domy nad Miedwiem Domy na Wybrzeżu Sp. z o.o. Sp.k.); wielkość udziału w prawie to 66/435;

  2. współwłaściciele - rodzaj współwłasności: wspólność ustawowa majątkowa małżeńska, (...);

Dział III księgi wieczystej o numerze SZ1T/00130196/3:

1) inny wpis - sposób korzystania z nieruchomości wspólnej ustalono w następujący sposób:

- Sylwia Agnieszka i Łukasz małżonkowie Przysieccy w ramach przysługującego im udziału 369/435 części w działce gruntu nr 1497/5 mają prawo do wyłącznego korzystania z części tej działki zaznaczonej kolorem żółtym na załączniku graficznym do aktu notarialnego Rep. A 2907/2019 z dnia 24.05.2019 roku, a z pozostałej części tej działki korzystać będzie wyłącznie spółka Domy Nad Miedwiem Domy na Wybrzeżu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Stargardzie;

2) ostrzeżenie:

2.1) o wszczęciu egzekucji z nieruchomości (...)

Dział IV księgi wieczystej o numerze SZ1T/00130196/3:

brak wpisów;

 

ZESTAWIENIE OTRZYMANYCH WYNIKÓW

SZ1T/00127485/2

 

W(WR dz.1497/313) = 22.100,00 zł

słownie: dwadzieścia dwa tysiące sto złotych.

 

Suma oszacowania(dz.1497/313) = 27.183,00 zł brutto

(doliczony podatek VAT w wysokości 23%)

 

W(WR dz.1497/314) = 42.100,00 zł

słownie: czterdzieści dwa tysiące sto złotych.

 

Suma oszacowania (dz.1497/314) = 51.783,00 zł

(doliczony podatek VAT w wysokości 23%)

 

W(WR dz.1497/321) = 16.400,00 zł

słownie: szesnaście tysięcy czterysta złotych.

 

Suma oszacowania (dz.1497/321) = 20.172,00 zł

(doliczony podatek VAT w wysokości 23%)

 

 

ZESTAWIENIE OTRZYMANYCH WYNIKÓW

SZ1T/00130198/7

 

W(WR dz.1497/312) = 32.100,00 zł

słownie: trzydzieści dwa tysiące sto złotych.

 

Suma oszacowania (dz.1497/312) = 39.483,00 zł

(doliczony podatek VAT w wysokości 23%)

 

W tym udział należący do:

- Domy nad Miedwiem Domy na Wybrzeżu Sp. z o.o. Sp. k., udział do 74/514 części wynoszący 4.621,40 zł (32.100,00 zł x 74/514),

 

Suma oszacowania (udział 74/514) (dz.1497/312) = 5.684,32 zł

(doliczony podatek VAT w wysokości 23%)

 

 

ZESTAWIENIE OTRZYMANYCH WYNIKÓW

SZ1T/00130197/0

 

W(WR dz.1497/15) = 45.200,00 zł

słownie: czterdzieści pięć tysięcy dwieście złotych.

 

Suma oszacowania (dz.1497/15) = 55.596,00 zł

(doliczony podatek VAT w wysokości 23%)

 

W tym udział należący do:

- Domy nad Miedwiem Domy na Wybrzeżu Sp. z o.o. Sp. k., udział do 236/545 części wynoszący
19.572,84 zł (45.200,00 zł x 236/545).

 

Suma oszacowania (udział 236/545) (dz.1497/15) = 24.074,59 zł

(doliczony podatek VAT w wysokości 23%)

 

 

ZESTAWIENIE OTRZYMANYCH WYNIKÓW

SZ1T/00130196/3

 

W(WR dz.1497/5) = 36.700,00 zł

słownie: trzydzieści sześć tysięcy siedemset złotych.

 

Suma oszacowania (dz.1497/15) = 45.141,00 zł

(doliczony podatek VAT w wysokości 23%)

 

W tym udział należący do:

- Domy nad Miedwiem Domy na Wybrzeżu Sp. z o.o. Sp. k., udział do 66/435 części wynoszący 5.568,28 zł (36.700,00 zł x 66/435).

 

Suma oszacowania (udział 66/435) (dz.1497/5) = 6.848,98 zł

(doliczony podatek VAT w wysokości 23%)

 

 

Zgodnie z art. 2a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11-04-2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. 2003 Nr 64, poz. 592; t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1362) nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba
że ustawa stanowi inaczej; powierzchnia nabywanej nieruchomości rolnej wraz z powierzchnią nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego nabywcy nie może przekraczać powierzchni 300 ha użytków rolnych ustalonej zgodnie z art. 5 ust. 2 i 3.

Jednakże zgodnie z art. 2a ust. 3 pkt 9 ustawy z dnia 11-04-2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. 2003 Nr 64, poz. 592; t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1362) przepisy ust. 1 i 2 nie dotyczą nabycia nieruchomości rolnej w toku postępowania egzekucyjnego i upadłościowego.

W związku z powyższym do licytacji może przystąpić również osoba, która nie jest rolnikiem indywidualnym w rozumieniu przepisów ustawy.

 

Nabycie nieruchomości w drodze licytacji nieruchomości podlega opodatkowaniu na podstawie ustawy o podatku
od czynności cywilnoprawnych z dnia 09-09-2000 r. (Dz.U. 2000 Nr 86 poz. 959) i obciąża nabywcę.

 

Wyciąg z kpc (ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego - tj. z dnia 19 lipca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1460):

Rozdział 4. Obwieszczenie o licytacji.

Art. 952

Zajęta nieruchomość ulega sprzedaży przez licytację publiczną. Termin licytacji nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie dwóch tygodni po uprawomocnieniu się opisu i oszacowania ani też przed uprawomocnieniem się wyroku, na podstawie którego wszczęto egzekucję.

 

Art. 953

§ 1. Komornik ogłosi o licytacji przez publiczne obwieszczenie, w którym wymienia:

1) nieruchomość, która ma być sprzedana, ze wskazaniem miejsca jej położenia i przeznaczenia gospodarczego, imienia i nazwiska dłużnika wraz z podaniem księgi wieczystej i miejsca jej przechowania lub z oznaczeniem zbioru dokumentów i sądu, w którym zbiór ten jest prowadzony;

2) czas i miejsce licytacji;

3) sumę oszacowania i cenę wywołania;

4) wysokość rękojmi, którą licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć, z zaznaczeniem, że rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób;

5) czas, w którym w ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno będzie oglądać nieruchomość oraz przeglądać w sądzie akta postępowania egzekucyjnego;

ponadto w obwieszczeniu należy podać:

6) wzmiankę, że prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy
bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję;

7) wyjaśnienie, że użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej
lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia
o przysądzeniu własności.

 

Art. 954

Obwieszczenie o licytacji doręcza się:

1) uczestnikom postępowania;

2) organowi gminy, urzędowi skarbowemu miejsca położenia nieruchomości oraz organom ubezpieczeń społecznych
z wezwaniem, aby najpóźniej w terminie licytacji zgłosiły zestawienie podatków i innych danin publicznych, należnych do dnia licytacji.

 

Art. 955

§ 1. Obwieszczenie o licytacji należy co najmniej dwa tygodnie przed jej terminem ogłosić publicznie na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń sądu sprawującego nadzór nad egzekucją z nieruchomości, w lokalu organu gminy właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości oraz na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej.

§ 2. Na wniosek i koszt strony komornik może zarządzić ogłoszenie również w inny wskazany przez nią sposób, w szczególności w dzienniku poczytnym w danej miejscowości.

§ 3. W ogłoszeniu w dzienniku wystarczy oznaczenie nieruchomości, czasu i miejsca licytacji, sumy oszacowania i ceny wywołania oraz wysokości rękojmi, jaką licytant powinien złożyć.

 

Art. 956

Jeżeli egzekucja dotyczy jednej lub kilku nieruchomości położonych w różnych okręgach sądowych, obwieszczenie ogłasza się publicznie we wszystkich właściwych sądach.

 

Art. 958

§ 1. Z chwilą obwieszczenia o licytacji nieruchomości wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego współwłaścicielowi tej nieruchomości, który nie jest dłużnikiem osobistym, przysługuje aż do trzeciego dnia przed licytacją prawo przejęcia nieruchomości na własność w cenie nie niższej od sumy oszacowania. Przy wniosku o przejęcie wnioskodawca powinien złożyć rękojmię, chyba że ustawa go od niej zwalnia.

§ 2. Jeżeli kilku współwłaścicieli zgłosi wniosek o przejęcie, pierwszeństwo przysługuje temu z nich, który prowadzi gospodarstwo rolne lub pracuje w nim. Jeżeli warunek ten spełnia kilku współwłaścicieli albo nie spełnia go żaden z nich, sąd przyzna pierwszeństwo temu współwłaścicielowi, który daje najlepszą gwarancję należytego prowadzenia gospodarstwa rolnego.

 

Art. 959

O pierwszeństwie przejęcia nieruchomości w myśl dwóch artykułów poprzedzających rozstrzyga sąd, wydając postanowienie o przybiciu.

 

Art. 960

Jeżeli nikt z prawa przejęcia nieruchomości na podstawie trzech artykułów poprzedzających wcześniej nie skorzysta albo jeżeli przedmiotem egzekucji nie jest nieruchomość rolna, komornik po dokonaniu obwieszczeń przedstawia akta sądowi. W razie spostrzeżenia niedokładności lub wadliwości postępowania sąd poleci komornikowi ich usunięcie.

 

Rozdział 5. Warunki licytacyjne.

Art. 962

§ 1. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

§ 2.(uchylony)

 

Art. 963

Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom zwraca się ją niezwłocznie.

 

Art. 964

§ 1. Nie składa rękojmi osoba, której przysługuje ujawnione w opisie i oszacowaniu prawo, jeżeli jego wartość nie jest niższa od wysokości rękojmi i jeżeli do tej wysokości znajduje ono pokrycie w cenie wywołania wraz z prawami stwierdzonymi w opisie i oszacowaniu, korzystającymi z pierwszeństwa przed jej prawem.

§ 2. Jeżeli w warunkach przewidzianych w paragrafie poprzedzającym wartość prawa jest niższa od wysokości rękojmi albo też prawo znajduje tylko częściowe pokrycie w cenie wywołania, wysokość rękojmi obniża się w pierwszym wypadku do różnicy między pełną rękojmią a wartością prawa, w drugim zaś wypadku do części wartości prawa niepokrytej w cenie wywołania.

 

Art. 965

Najniższa suma, za którą nieruchomość można nabyć na pierwszej licytacji (cena wywołania), wynosi trzy czwarte sumy oszacowania.

 

Art. 966

Suma przypadająca w chwili zajęcia na podstawie umowy ubezpieczenia dłużnikowi, przeciwko któremu toczy się postępowanie egzekucyjne, przechodzi na nabywcę i to również w części niepodlegającej zajęciu. O sumę tę podwyższa się cenę nabycia.

 

Art. 967

Po uprawomocnieniu się postanowienia o przybiciu komornik wzywa licytanta, który uzyskał przybicie (nabywcę),
aby w ciągu dwóch tygodni od dnia otrzymania wezwania złożył na rachunek depozytowy Ministra Finansów cenę nabycia z potrąceniem rękojmi złożonej w gotówce. Na wniosek nabywcy komornik może oznaczyć dłuższy termin uiszczenia ceny nabycia, nieprzekraczający jednak miesiąca.

 

Art. 968

§ 1. Nabywca może zaliczyć na poczet ceny własną wierzytelność lub jej część, jeżeli znajduje ona pokrycie w cenie nabycia.

§ 2. Za zgodą wierzyciela, którego wierzytelność znajduje pokrycie w cenie nabycia, nabywca może tę wierzytelność zaliczyć na poczet ceny. Wierzyciel wyraża zgodę w dokumencie z podpisem urzędowo poświadczonym albo do protokołu nie później niż w terminie, w którym nabywca ma obowiązek uiścić cenę nabycia.

 

Art. 969

§ 1. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacyjnych co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Uiszczoną część ceny zwraca się. Następstwa te sąd stwierdza postanowieniem, na które przysługuje zażalenie.

§ 2. Od nabywcy nieskładającego rękojmi, który nie wykonał warunków licytacyjnych, ściąga się rękojmię w trybie egzekucji należności sądowych.

§ 3. Z rękojmi utraconej przez nabywcę lub od niego ściągniętej pokrywa się koszty egzekucji związane ze sprzedażą,
a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona, jest przelewana na dochód Skarbu Państwa.

 

Art. 970

Po uprawomocnieniu się postanowienia stwierdzającego wygaśnięcie przybicia wierzyciel może żądać wyznaczenia ponownej licytacji.

 

Art. 971

Nabywca nie może żądać unieważnienia nabycia ani zmniejszenia ceny z powodu wad nieruchomości lub przedmiotów razem z nią nabytych.

 

Rozdział 6. Licytacja.

Art. 972

§ 1. Licytacja odbywa się publicznie w obecności i pod nadzorem sędziego albo referendarza sądowego.

§ 2. Przebieg licytacji sąd utrwala również za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk albo obraz i dźwięk.

 

Art. 973

Po wywołaniu licytacji komornik podaje do wiadomości obecnych:

1) przedmiot przetargu;

2) cenę wywołania;

3) sumę rękojmi;

4) termin uiszczenia ceny nabycia;

5) ciążące na nieruchomości zaległości w podatkach państwowych oraz innych daninach publicznych, jeżeli wysokość tych sum jest zgłoszona, z wyjaśnieniem, które z nich obciążają nabywcę bez zaliczenia na cenę nabycia;

6) prawa obciążające nieruchomość, które będą utrzymane w mocy z zaliczeniem i bez zaliczenia na cenę nabycia;

7) wynikające z akt zmiany w stanie faktycznym i prawnym nieruchomości, jeżeli zaszły po jej opisie i oszacowaniu.

 

Art. 974

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość według stanu objętego opisem i oszacowaniem z uwzględnieniem zmian podanych do wiadomości przez komornika na terminie licytacyjnym.

 

 

Art. 975

Jeżeli ma być sprzedanych kilka nieruchomości lub kilka części jednej nieruchomości, dłużnik ma prawo wskazać kolejność, w jakiej ma być przeprowadzony przetarg poszczególnych nieruchomości lub części.

 

Art. 976

§ 1. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

§ 2. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

 

Art. 977

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia.

 

Art. 978

§ 1. Przetarg odbywa się ustnie.

§ 2. Postąpienie nie może wynosić mniej niż jeden procent ceny wywołania, z zaokrągleniem wzwyż do pełnych złotych.

§ 3. Zaofiarowana cena przestaje wiązać, gdy inny licytant zaofiarował cenę wyższą.

 

Art. 979

§ 1. Jeżeli w tym samym postępowaniu ma być sprzedanych kilka nieruchomości lub kilka części jednej nieruchomości i jeżeli za te, które już zostały sprzedane, osiągnięto cenę wystarczającą na zaspokojenie należności wierzyciela egzekwującego i kosztów egzekucyjnych, komornik wstrzyma przetarg pozostałych nieruchomości lub ich części.

§ 2. Jeżeli przy podziale sumy uzyskanej za sprzedane niektóre tylko nieruchomości lub niektóre części nieruchomości okaże się, że należność wierzyciela i koszty egzekucji istotnie znajdują w tej sumie pełne pokrycie, egzekucję co do pozostałych nieruchomości lub części nieruchomości należy umorzyć.

 

Art. 980

Po ustaniu postąpień komornik, uprzedzając obecnych, że po trzecim obwieszczeniu dalsze postąpienia nie będą przyjęte, obwieści trzykrotnie ostatnio zaofiarowaną cenę, zamknie przetarg i wymieni licytanta, który zaofiarował najwyższą cenę.

 

Art. 981

Jeżeli należność wierzyciela będzie uiszczona wraz z kosztami przed zamknięciem przetargu, komornik umorzy egzekucję.

 

Art. 982

§ 1. Jeżeli na licytacji nikt nie przystąpił do przetargu, a przedmiotem egzekucji jest nieruchomość rolna, współwłaściciel nieruchomości wystawionej na licytację, niebędący dłużnikiem osobistym, ma prawo przejęcia nieruchomości na własność w cenie nie niższej od trzech czwartych sumy oszacowania. Art. 958 § 2 stosuje się odpowiednio.

§ 2. Wniosek o przejęcie nieruchomości należy zgłosić w ciągu tygodnia od licytacji, składając równocześnie rękojmię, chyba że ustawa wnioskodawcę od niej zwalnia.

§ 3. Jeżeli na licytacji nikt nie przystąpił do przetargu, a przedmiotem egzekucji jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, wierzyciel hipoteczny może przejąć to prawo za cenę nie niższą od trzech czwartych sumy oszacowania; wniosek o przejęcie należy zgłosić w ciągu tygodnia od licytacji. Wierzyciel hipoteczny nie składa rękojmi.

 

Art. 983

Jeżeli nikt nie zgłosił wniosku o przejęcie nieruchomości w myśl artykułu poprzedzającego albo przedmiot egzekucji nie jest nieruchomością rolną, komornik na wniosek wierzyciela wyznacza drugą licytację, na której cena wywołania stanowi dwie trzecie sumy oszacowania. Cena ta jest najniższa, za którą można nabyć nieruchomość.

 

Art. 984

§ 1. Jeżeli również na drugiej licytacji nikt nie przystąpi do przetargu, przejęcie nieruchomości na własność może nastąpić w cenie nie niższej od dwóch trzecich części sumy oszacowania, przy czym prawo przejęcia przysługuje wierzycielowi egzekwującemu i hipotecznemu oraz współwłaścicielowi. Jeżeli przedmiotem egzekucji jest nieruchomość rolna, stosuje się art. 982 z wynikającą z niniejszego przepisu zmianą co do ceny przejęcia. W wypadku gdy osoby określone w art. 982 nie skorzystają z prawa przejęcia nieruchomości rolnej, prawo to przysługuje także wierzycielowi egzekwującemu i hipotecznemu.

§ 2. Wniosek o przejęcie nieruchomości wierzyciel powinien złożyć sądowi w ciągu tygodnia po licytacji, składając jednocześnie rękojmię, chyba że ustawa go od niej zwalnia.

§ 3. Jeżeli kilku wierzycieli składa wniosek o przejęcie, pierwszeństwo przysługuje temu, kto zaofiarował cenę wyższą, a przy równych cenach - temu, czyja należność jest większa.

 

Art. 985

§ 1. Jeżeli po drugiej licytacji żaden z wierzycieli nie przejął nieruchomości na własność, postępowanie egzekucyjne umarza się i nowa egzekucja z tej nieruchomości może być wszczęta dopiero po upływie 6 miesięcy od daty drugiej licytacji.

§ 2.(uchylony)

 

Art. 986

Skargę na czynności komornika w toku licytacji aż do zamknięcia przetargu zgłasza się ustnie sędziemu albo referendarzowi sądowemu nadzorującemu licytację, który natychmiast ją rozstrzyga.


Powrót