KOMORNIK SĄDOWY

PRZY SĄDZIE REJONOWYM W STARGARDZIE

TADEUSZ GARBACZ

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
(PRAWO  WIECZYSTEGO  UŻYTKOWANIA;  DZIAŁKA  NR  184/3  I  184/4;  SZ1T/00052990/8)

16 grudnia 2021 r., godzina 09:00,

sala nr 222 (Sąd Rejonowy w Stargardzie, 73-110 Stargard, ul. S. Okrzei 8)

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Tadeusz Garbacz (Kancelaria Komornicza nr II w Stargardzie; 73-110 Stargard, ul. 11 Listopada 37) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16 grudnia 2021 r. (czwartek) o godzinie 09:00 (o godzinie dziewiątej) w budynku Sądu Rejonowego w Stargardzie mającego siedzibę w (73-110) Stargardzie przy ulicy Stefana Okrzei 8
w sali numer 222 (dwieście dwadzieścia dwa) odbędzie się druga licytacja prawa wieczystego użytkowania gruntu (działka nr 184/3 - obręb ewidencyjny 0001 Brudzewice - sposób korzystania
to grunty rolne zabudowane oraz działka nr 184/4 oraz prawa własności budynków posadowionych
na opisanym gruncie) położonego w miejscowości Brudzewice (powiat stargardzki; gmina Suchań), dla którego Sąd Rejonowy w Stargardzie prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1T/00052990/8. Użytkownik wieczysty wyżej opisanych działek to dłużnik Sławomir Krzysztof Feszczak.

Dział  I-O  księgi wieczystej o numerze SZ1T/00052990/8:
numer działki - 184/3; identyfikator działki - 321411 5.0001.184/3; obręb ewidencyjny (numer, nazwa) - 0001, Brudzewice; położenie (numer porządkowy / województwo, powiat, gmina, miejscowość) - zachodniopomorskie, stargardzki, Suchań, Brudzewice; sposób korzystania - Bb- grunty rolne zabudowane;
numer działki - 184/4; położenie (numer porządkowy / województwo, powiat, gmina, miejscowość) - zachodniopomorskie, stargardzki, Suchań, Brudzewice;
obszar całej nieruchomości - 1,0007 ha;
Dział  I-SP  księgi wieczystej o numerze SZ1T/00052990/8:
wpisy dotyczące użytkowania wieczystego i własności budynku stanowiącego odrębną nieruchomość: prawo związane z prawem użytkowania wieczystego nieruchomości - działka zabudowana w użytkowaniu wieczystym do dnia 17-07-2101 r.;
Dział  II  księgi wieczystej o numerze SZ1T/00052990/8:
właściciel: Miasto i Gmina Suchań;
użytkownik wieczysty: Sławomir Krzysztof Feszczak (imiona rodziców - Stefan, Zenobia, PESEL: 75102201653);
Dział  III  księgi wieczystej o numerze SZ1T/00052990/8:
wpis dotyczący użytkowania wieczystego i własności budynku stanowiącego odrębną nieruchomość: (rodzaj wpisu) inny wpis; (treść wpisu) umowa dzierżawy na okres 30 lat tj. od dnia 2 czerwca 2011 roku do 1 czerwca 2041 roku; (przedmiot wykonania) działka gruntu nr 184/3, 184/4; Dorota Wiśniewska (PESEL: 84092310865);
wpis dotyczący użytkowania wieczystego i własności budynku stanowiącego odrębną nieruchomość: (rodzaj wpisu) inny wpis; (treść wpisu) wszczęcie egzekucji sądowej w sprawie Km 66/20; (...);  
Dział  IV  księgi wieczystej o numerze SZ1T/00052990/8:
wpis dotyczący użytkowania wieczystego i własności budynku stanowiącego odrębną nieruchomość: hipoteka umowna zwykła w wysokości 470.000,00 zł (...);
wpis dotyczący użytkowania wieczystego i własności budynku stanowiącego odrębną nieruchomość: hipoteka umowna kaucyjna w wysokości 103.400,00 zł (...);
wpis dotyczący użytkowania wieczystego i własności budynku stanowiącego odrębną nieruchomość: hipoteka umowna zwykła w wysokości 200.000,00 zł (...);
wpis dotyczący użytkowania wieczystego i własności budynku stanowiącego odrębną nieruchomość: hipoteka umowna kaucyjna w wysokości 40.000,00 zł (...).  

    W obowiązującym (stan na dzień 03-08-2020 r.) miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, przyjętego uchwałą VIII/86/2011 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 24 listopada 2011 r. część działki nr 184/4 obręb Brudzewice oznaczona jest jako 2R/Z - teren rolniczy z zakazem lokalizacji zabudowy przeznaczonej na stały pobyt ludzi (53,08 % całkowitej powierzchni działki).
    Dla części działki 184/4 i działki 184/3 obręb Brudzewice z dniem 31-12-2002 r. plan zagospodarowania przestrzennego utracił ważność, a nowego dla przedmiotowych terenów nie uchwalono.
    W obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Suchań w/w nieruchomości oznaczone są jako:
1)    dz. nr 184/3 obręb Brudzewice - teren usług, rzemiosła, produkcji i składów,
2)    dz. nr 184/4 obręb Brudzewice - teren usług, rzemiosła, produkcji i składów.
    Dla części działki 184/4 i działki 184/3 obręb Brudzewice nie toczy się procedura planistyczna zmierzająca
do uchwalenia planu miejscowego, nie są wydane decyzje o warunkach zabudowy i nie obejmuje jej obszar chronionego krajobrazu NATURA 2000 oraz obszar rewitalizacji.

    Uproszczony wypis z rejestru gruntów (06-08-2020 r.):
1) działka nr 184/3
- grunty rolne zabudowane (opis użytku) - Br-RIIIb (symbol klasoużytku) - 0,1982 ha (pow. użytku)
- 0,1982 ha (pow. działki);
2) działka nr 184/4
- grunty orne (opis użytku) - RIIIb (symbol klasoużytku) - 0,0518 ha (powierzchnia użytku),
- tereny przemysłowe (opis użytku) - Ba (symbol klasoużytku) - 0,3498 ha (powierzchnia użytku),
- grunty orne (opis użytku) - RIVa (symbol klasoużytku) - 0,4009 ha (powierzchnia użytku),
- 0,8025 ha (pow. działki);

    Dorota Wiśniewska (obecnie Feszczak) według oświadczenia nie wykonuje obowiązków, ani
nie korzysta z praw wynikających z umowy dzierżawy.
    Według wiedzy Komornika na terenie nieruchomości (SZ1T/00052990/8) nie jest prowadzona jakakolwiek działalność.      

    Suma oszacowania wyżej wskazanego prawa użytkowania wieczystego wynosi 150.300,00 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy trzysta złotych), zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 100.200,00 zł.
    Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania (1/10 z 150.300,00 zł), to jest 15.030,00 zł.
    Sprzedaż nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT (brak podatku VAT).

    Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii Komornika (73-110 Stargard, ulica 11 Listopada 37) albo na konto Komornika (BNP Paribas Bank Polska S.A. - 47 1600 1462 1817 2520 7000 0001) najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (środa 15 grudnia 2021 r.; 15-12-2021 r.). Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
    Wpłacający rękojmię obowiązany jest (celem właściwej identyfikacji i przyporządkowaniu wpłaconych środków) wskazać swoje imię, nazwisko, PESEL / nazwę, NIP (osoba prawna). W korespondencji oraz przy wpłatach należy podać sygnaturę sprawy: Km 66/20.
    Uwaga! Zgodnie z obowiązującymi przepisami datą skutecznego złożenia rękojmi (na rachunek bankowy Komornika) jest data uznania kwotą rękojmi rachunku Komornika, a nie data dokonania przelewu albo wpłaty na konto Komornika! W związku z powyższym zaleca się dokonywanie przelewów albo wpłat na konto Komornika nie później niż na 3 dni przed terminem licytacji. Jeśli rachunek Komornika nie zostanie uznany kwotą rękojmi w odpowiednim terminie to osoba, która dokonała przelewu albo wpłaty na konto tej kwoty nie zostanie  dopuszczona do przetargu.

    Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik,
ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko
za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
    Osoby przystępujące do licytacji w imieniu i na rzecz innej osoby fizycznej, osoby prawnej
lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej powinny wykazać się właściwym pełnomocnictwem stwierdzonym dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Osoby przystępujące
do licytacji w imieniu i na rzecz podmiotów prawa handlowego powinny dodatkowo wykazać się aktualnym odpisem KRS mocodawcy. Komornik na podstawie art. 17 § 1 i § 2 ksh w zw. z art. 228 pkt 4 oraz art. 393 pkt 4 ksh informuje również, iż podmioty prawa handlowego, które są zainteresowane przystąpieniem do licytacji nieruchomości winny przedłożyć stosowną uchwałę wspólników albo walnego zgromadzenia.
    Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia.

    W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość. Przed licytacją, w kancelarii Komornika (Stargard, ul. 11 Listopada 37) można przeglądać odpis protokołu opisu i oszacowania nieruchomości (SZ1T/00052990/8) oraz operat szacunkowy biegłego sądowego z akt postępowania egzekucyjnego. W przypadku jakichkolwiek pytań (dotyczących nieruchomości) należy kontaktować się
z Komornikiem.

    Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję;
    Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

    Licytacja może być odwołana bez podania przyczyny.  

    Celem weryfikacji tożsamości na licytację należy zabrać dowód osobisty (lub inny urzędowy dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość).

 Komornik Sądowy
Tadeusz Garbacz
       
Art. 1004 kpc
Do egzekucji z ułamkowej części nieruchomości, jak również do egzekucji z użytkowania wieczystego, stosuje się odpowiednio przepisy o egzekucji z nieruchomości z zachowaniem przepisów poniższych.

Art. 1006 kpc
§ 1. Jeżeli przedmiotem egzekucji jest użytkowanie wieczyste, zajęcie obejmuje użytkowanie wieczyste terenu oraz znajdujący się na nim budynek stanowiący własność wieczystego użytkownika wraz z przynależnościami, a mianowicie:
1) ruchomościami, będącymi własnością wieczystego użytkownika, a potrzebnymi do korzystania z przedmiotu wieczystego użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem, jeżeli pozostają z tym przedmiotem w faktycznym związku, odpowiadającym temu celowi, oraz przynależnościami budynku stanowiącego własność wieczystego użytkownika;
2) prawami wynikającymi z umów ubezpieczenia przedmiotów podlegających zajęciu, tudzież należnościami z tych umów już przypadającymi.
§ 2. Zajęcie obejmuje także przedmioty wymienione w pkt 1 paragrafu poprzedzającego wprowadzone później oraz później wzniesione budowle i posadzone rośliny, jak również prawa z umów ubezpieczenia później zawartych.

Art. 1011 kpc
Jeżeli przedmiotem egzekucji jest użytkowanie wieczyste, postanowienie o przysądzeniu tego prawa nie narusza ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomości powstałych przed jej oddaniem w użytkowanie wieczyste.
                                                
    Zgodnie z art. 2a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11-04-2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. 2003 Nr 64, poz. 592; t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1362) nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba
że ustawa stanowi inaczej; powierzchnia nabywanej nieruchomości rolnej wraz z powierzchnią nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego nabywcy nie może przekraczać powierzchni 300 ha użytków rolnych ustalonej zgodnie z art. 5 ust. 2 i 3.
    Jednakże zgodnie z art. 2a ust. 3 pkt 9 ustawy z dnia 11-04-2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. 2003 Nr 64, poz. 592; t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1362) przepisy ust. 1 i 2 nie dotyczą nabycia nieruchomości rolnej w toku postępowania egzekucyjnego i upadłościowego.
    W związku z powyższym do licytacji może przystąpić również osoba, która nie jest rolnikiem indywidualnym w rozumieniu przepisów ustawy.
     
    Wszelkie niezbędne informacje na temat licytacji (w tym ewentualne zdjęcia) dostępne są również na stronie internetowej Komornika:
www.komornikstargard.pl

Nabycie w drodze licytacji nieruchomości podlega opodatkowaniu na podstawie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09-09-2000 r. (Dz.U. 2000 Nr 86 poz. 959) i obciąża nabywcę.

Wyciąg z kpc (ustawa  z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego - tj. z dnia 19 lipca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1460):

Rozdział 4. Obwieszczenie o licytacji.
Art. 952
Zajęta nieruchomość ulega sprzedaży przez licytację publiczną. Termin licytacji nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie dwóch tygodni po uprawomocnieniu się opisu i oszacowania ani też przed uprawomocnieniem się wyroku, na podstawie którego wszczęto egzekucję.

Art. 953
§ 1. Komornik ogłosi o licytacji przez publiczne obwieszczenie, w którym wymienia:
1)  nieruchomość, która ma być sprzedana, ze wskazaniem miejsca jej położenia i przeznaczenia gospodarczego, imienia i nazwiska dłużnika wraz z podaniem księgi wieczystej i miejsca jej przechowania lub z oznaczeniem zbioru dokumentów i sądu, w którym zbiór ten jest prowadzony;
2)  czas i miejsce licytacji;
3)  sumę oszacowania i cenę wywołania;
4)  wysokość rękojmi, którą licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć, z zaznaczeniem, że rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób;
5)  czas, w którym w ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno będzie oglądać nieruchomość oraz przeglądać w sądzie akta postępowania egzekucyjnego;
ponadto w obwieszczeniu należy podać:
6)  wzmiankę, że prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy
bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję;
7)  wyjaśnienie, że użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej
lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia
o przysądzeniu własności.

Art. 954
Obwieszczenie o licytacji doręcza się:
1)  uczestnikom postępowania;
2) organowi gminy, urzędowi skarbowemu miejsca położenia nieruchomości oraz organom ubezpieczeń społecznych
z wezwaniem, aby najpóźniej w terminie licytacji zgłosiły zestawienie podatków i innych danin publicznych, należnych do dnia licytacji.

Art. 955
§ 1. Obwieszczenie o licytacji należy co najmniej dwa tygodnie przed jej terminem ogłosić publicznie na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń sądu sprawującego nadzór nad egzekucją z nieruchomości, w lokalu organu gminy właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości oraz na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej.
§ 2. Na wniosek i koszt strony komornik może zarządzić ogłoszenie również w inny wskazany przez nią sposób, w szczególności w dzienniku poczytnym w danej miejscowości.
§ 3. W ogłoszeniu w dzienniku wystarczy oznaczenie nieruchomości, czasu i miejsca licytacji, sumy oszacowania i ceny wywołania oraz wysokości rękojmi, jaką licytant powinien złożyć.

Art. 956
Jeżeli egzekucja dotyczy jednej lub kilku nieruchomości położonych w różnych okręgach sądowych, obwieszczenie ogłasza się publicznie we wszystkich właściwych sądach.

Art. 958
§ 1. Z chwilą obwieszczenia o licytacji nieruchomości wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego współwłaścicielowi tej nieruchomości, który nie jest dłużnikiem osobistym, przysługuje aż do trzeciego dnia przed licytacją prawo przejęcia nieruchomości na własność w cenie nie niższej od sumy oszacowania. Przy wniosku o przejęcie wnioskodawca powinien złożyć rękojmię, chyba że ustawa go od niej zwalnia.
§ 2. Jeżeli kilku współwłaścicieli zgłosi wniosek o przejęcie, pierwszeństwo przysługuje temu z nich, który prowadzi gospodarstwo rolne lub pracuje w nim. Jeżeli warunek ten spełnia kilku współwłaścicieli albo nie spełnia go żaden z nich, sąd przyzna pierwszeństwo temu współwłaścicielowi, który daje najlepszą gwarancję należytego prowadzenia gospodarstwa rolnego.

Art. 959
O pierwszeństwie przejęcia nieruchomości w myśl dwóch artykułów poprzedzających rozstrzyga sąd, wydając postanowienie o przybiciu.

Art. 960
Jeżeli nikt z prawa przejęcia nieruchomości na podstawie trzech artykułów poprzedzających wcześniej nie skorzysta albo jeżeli przedmiotem egzekucji nie jest nieruchomość rolna, komornik po dokonaniu obwieszczeń przedstawia akta sądowi. W razie spostrzeżenia niedokładności lub wadliwości postępowania sąd poleci komornikowi ich usunięcie.

Rozdział 5. Warunki licytacyjne.
Art. 962
§ 1. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
§ 2.(uchylony)

Art. 963
Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom zwraca się ją niezwłocznie.

Art. 964
§ 1. Nie składa rękojmi osoba, której przysługuje ujawnione w opisie i oszacowaniu prawo, jeżeli jego wartość nie jest niższa od wysokości rękojmi i jeżeli do tej wysokości znajduje ono pokrycie w cenie wywołania wraz z prawami stwierdzonymi w opisie i oszacowaniu, korzystającymi z pierwszeństwa przed jej prawem.
§ 2. Jeżeli w warunkach przewidzianych w paragrafie poprzedzającym wartość prawa jest niższa od wysokości rękojmi albo też prawo znajduje tylko częściowe pokrycie w cenie wywołania, wysokość rękojmi obniża się w pierwszym wypadku do różnicy między pełną rękojmią a wartością prawa, w drugim zaś wypadku do części wartości prawa niepokrytej w cenie wywołania.

Art. 965
Najniższa suma, za którą nieruchomość można nabyć na pierwszej licytacji (cena wywołania), wynosi trzy czwarte sumy oszacowania.

Art. 966
Suma przypadająca w chwili zajęcia na podstawie umowy ubezpieczenia dłużnikowi, przeciwko któremu toczy się postępowanie egzekucyjne, przechodzi na nabywcę i to również w części niepodlegającej zajęciu. O sumę tę podwyższa się cenę nabycia.

Art. 967
Po uprawomocnieniu się postanowienia o przybiciu komornik wzywa licytanta, który uzyskał przybicie (nabywcę),
aby w ciągu dwóch tygodni od dnia otrzymania wezwania złożył na rachunek depozytowy Ministra Finansów cenę nabycia z potrąceniem rękojmi złożonej w gotówce. Na wniosek nabywcy komornik może oznaczyć dłuższy termin uiszczenia ceny nabycia, nieprzekraczający jednak miesiąca.

Art. 968
§ 1. Nabywca może zaliczyć na poczet ceny własną wierzytelność lub jej część, jeżeli znajduje ona pokrycie w cenie nabycia.
§ 2. Za zgodą wierzyciela, którego wierzytelność znajduje pokrycie w cenie nabycia, nabywca może tę wierzytelność zaliczyć na poczet ceny. Wierzyciel wyraża zgodę w dokumencie z podpisem urzędowo poświadczonym albo do protokołu nie później niż w terminie, w którym nabywca ma obowiązek uiścić cenę nabycia.

Art. 969
§ 1. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacyjnych co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Uiszczoną część ceny zwraca się. Następstwa te sąd stwierdza postanowieniem, na które przysługuje zażalenie.
§ 2. Od nabywcy nieskładającego rękojmi, który nie wykonał warunków licytacyjnych, ściąga się rękojmię w trybie egzekucji należności sądowych.
§ 3. Z rękojmi utraconej przez nabywcę lub od niego ściągniętej pokrywa się koszty egzekucji związane ze sprzedażą,
a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona, jest przelewana na dochód Skarbu Państwa.

Art. 970
Po uprawomocnieniu się postanowienia stwierdzającego wygaśnięcie przybicia wierzyciel może żądać wyznaczenia ponownej licytacji.

Art. 971
Nabywca nie może żądać unieważnienia nabycia ani zmniejszenia ceny z powodu wad nieruchomości lub przedmiotów razem z nią nabytych.

Rozdział 6. Licytacja.
Art. 972
§ 1. Licytacja odbywa się publicznie w obecności i pod nadzorem sędziego albo referendarza sądowego.
§ 2. Przebieg licytacji sąd utrwala również za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk albo obraz i dźwięk.

Art. 973
Po wywołaniu licytacji komornik podaje do wiadomości obecnych:
1)  przedmiot przetargu;
2)  cenę wywołania;
3)  sumę rękojmi;
4)  termin uiszczenia ceny nabycia;
5)  ciążące na nieruchomości zaległości w podatkach państwowych oraz innych daninach publicznych, jeżeli wysokość tych sum jest zgłoszona, z wyjaśnieniem, które z nich obciążają nabywcę bez zaliczenia na cenę nabycia;
6)  prawa obciążające nieruchomość, które będą utrzymane w mocy z zaliczeniem i bez zaliczenia na cenę nabycia;
7)  wynikające z akt zmiany w stanie faktycznym i prawnym nieruchomości, jeżeli zaszły po jej opisie i oszacowaniu.

Art. 974
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość według stanu objętego opisem i oszacowaniem z uwzględnieniem zmian podanych do wiadomości przez komornika na terminie licytacyjnym.


Art. 975
Jeżeli ma być sprzedanych kilka nieruchomości lub kilka części jednej nieruchomości, dłużnik ma prawo wskazać kolejność, w jakiej ma być przeprowadzony przetarg poszczególnych nieruchomości lub części.

Art. 976
§ 1. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
§ 2. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Art. 977
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia.

Art. 978
§ 1. Przetarg odbywa się ustnie.
§ 2. Postąpienie nie może wynosić mniej niż jeden procent ceny wywołania, z zaokrągleniem wzwyż do pełnych złotych.
§ 3. Zaofiarowana cena przestaje wiązać, gdy inny licytant zaofiarował cenę wyższą.

Art. 979
§ 1. Jeżeli w tym samym postępowaniu ma być sprzedanych kilka nieruchomości lub kilka części jednej nieruchomości i jeżeli za te, które już zostały sprzedane, osiągnięto cenę wystarczającą na zaspokojenie należności wierzyciela egzekwującego i kosztów egzekucyjnych, komornik wstrzyma przetarg pozostałych nieruchomości lub ich części.
§ 2. Jeżeli przy podziale sumy uzyskanej za sprzedane niektóre tylko nieruchomości lub niektóre części nieruchomości okaże się, że należność wierzyciela i koszty egzekucji istotnie znajdują w tej sumie pełne pokrycie, egzekucję co do pozostałych nieruchomości lub części nieruchomości należy umorzyć.

Art. 980
Po ustaniu postąpień komornik, uprzedzając obecnych, że po trzecim obwieszczeniu dalsze postąpienia nie będą przyjęte, obwieści trzykrotnie ostatnio zaofiarowaną cenę, zamknie przetarg i wymieni licytanta, który zaofiarował najwyższą cenę.

Art. 981
Jeżeli należność wierzyciela będzie uiszczona wraz z kosztami przed zamknięciem przetargu, komornik umorzy egzekucję.

Art. 982
§ 1. Jeżeli na licytacji nikt nie przystąpił do przetargu, a przedmiotem egzekucji jest nieruchomość rolna, współwłaściciel nieruchomości wystawionej na licytację, niebędący dłużnikiem osobistym, ma prawo przejęcia nieruchomości na własność w cenie nie niższej od trzech czwartych sumy oszacowania. Art. 958 § 2 stosuje się odpowiednio.
§ 2. Wniosek o przejęcie nieruchomości należy zgłosić w ciągu tygodnia od licytacji, składając równocześnie rękojmię, chyba że ustawa wnioskodawcę od niej zwalnia.
§ 3. Jeżeli na licytacji nikt nie przystąpił do przetargu, a przedmiotem egzekucji jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, wierzyciel hipoteczny może przejąć to prawo za cenę nie niższą od trzech czwartych sumy oszacowania; wniosek o przejęcie należy zgłosić w ciągu tygodnia od licytacji. Wierzyciel hipoteczny nie składa rękojmi.

Art. 983
Jeżeli nikt nie zgłosił wniosku o przejęcie nieruchomości w myśl artykułu poprzedzającego albo przedmiot egzekucji nie jest nieruchomością rolną, komornik na wniosek wierzyciela wyznacza drugą licytację, na której cena wywołania stanowi dwie trzecie sumy oszacowania. Cena ta jest najniższa, za którą można nabyć nieruchomość.

Art. 984
§ 1. Jeżeli również na drugiej licytacji nikt nie przystąpi do przetargu, przejęcie nieruchomości na własność może nastąpić w cenie nie niższej od dwóch trzecich części sumy oszacowania, przy czym prawo przejęcia przysługuje wierzycielowi egzekwującemu i hipotecznemu oraz współwłaścicielowi. Jeżeli przedmiotem egzekucji jest nieruchomość rolna, stosuje się art. 982 z wynikającą z niniejszego przepisu zmianą co do ceny przejęcia. W wypadku gdy osoby określone w art. 982 nie skorzystają z prawa przejęcia nieruchomości rolnej, prawo to przysługuje także wierzycielowi egzekwującemu i hipotecznemu.
§ 2. Wniosek o przejęcie nieruchomości wierzyciel powinien złożyć sądowi w ciągu tygodnia po licytacji, składając jednocześnie rękojmię, chyba że ustawa go od niej zwalnia.
§ 3. Jeżeli kilku wierzycieli składa wniosek o przejęcie, pierwszeństwo przysługuje temu, kto zaofiarował cenę wyższą, a przy równych cenach - temu, czyja należność jest większa.

Art. 985  
§ 1. Jeżeli po drugiej licytacji żaden z wierzycieli nie przejął nieruchomości na własność, postępowanie egzekucyjne umarza się i nowa egzekucja z tej nieruchomości może być wszczęta dopiero po upływie 6 miesięcy od daty drugiej licytacji.
§ 2.(uchylony)

Art. 986
Skargę na czynności komornika w toku licytacji aż do zamknięcia przetargu zgłasza się ustnie sędziemu albo referendarzowi sądowemu nadzorującemu licytację, który natychmiast ją rozstrzyga.

Rozdział 7. Przybicie.
Art. 987
Po zamknięciu przetargu sąd w osobie sędziego albo referendarz sądowy, pod którego nadzorem odbywa się licytacja, wydaje na posiedzeniu jawnym postanowienie co do przybicia na rzecz licytanta, który zaofiarował najwyższą cenę, po wysłuchaniu tak jego, jak i obecnych uczestników.

Art. 988
§ 1. Postanowienie o przybiciu ogłasza się niezwłocznie po ukończeniu przetargu; ogłoszenie można jednak odroczyć najdalej na tydzień, jeżeli zgłoszono skargę, której natychmiastowe rozstrzygnięcie nie jest możliwe, jak również z innych ważnych przyczyn.
§ 2. Jeżeli skargi lub zażalenia wniesione w toku postępowania egzekucyjnego nie są jeszcze prawomocnie rozstrzygnięte, sąd może wstrzymać wydanie postanowienia co do udzielenia przybicia.

Art. 989
Gdy przejęcie nieruchomości na własność ma nastąpić po niedojściu do skutku drugiej licytacji, sąd udzieli przybicia na rzecz przejmującego nieruchomość po wysłuchaniu wnioskodawcy oraz uczestników, jeżeli stawią się na posiedzenie.

Art. 990
W postanowieniu o przybiciu wymienia się imię i nazwisko nabywcy, oznaczenie nieruchomości, datę przetargu i cenę nabycia.

Art. 991
§ 1. Sąd odmówi przybicia z powodu naruszenia przepisów postępowania w toku licytacji, jeżeli uchybienia te mogły mieć istotny wpływ na wynik przetargu.
§ 2. Sąd odmówi również przybicia, jeżeli postępowanie podlegało umorzeniu lub zawieszeniu albo jeżeli uczestnik nie otrzymał zawiadomienia o licytacji, chyba że z tego powodu nie nastąpiło naruszenie jego praw albo że będąc na licytacji nie wystąpił ze skargą na to uchybienie.

Art. 992
Jeżeli sąd odmówi przybicia, komornik na wniosek wierzyciela wyznaczy ponowną licytację.

Art. 993
§ 1. Jeżeli przybicie nie następuje niezwłocznie po ukończeniu przetargu, sąd na wniosek licytanta, który zaofiarował najwyższą cenę, może, w wypadku gdy zarządcą jest dłużnik, odjąć mu zarząd i ustanowić innego zarządcę.
§ 2. Po przybiciu sąd wyda zarządzenie, o którym mowa w paragrafie poprzedzającym, na wniosek nabywcy lub uczestnika postępowania. Nabywca może być na własne żądanie ustanowiony zarządcą, jeżeli oprócz rękojmi złożył w gotówce nie mniej niż piątą część ceny nabycia albo jeżeli do tej wysokości przysługuje mu prawo zaliczenia swej wierzytelności na poczet ceny nabycia.
§ 3. W razie wygaśnięcia skutków przybicia bez równoczesnego umorzenia egzekucji sąd wyda postanowienie co do osoby zarządcy, jeżeli dotychczasowym zarządcą był nabywca.

Art. 994
Jeżeli nabywca nie uzyska przysądzenia własności, należność przypadająca na niego z tytułu zarządu będzie pokryta z pierwszeństwem przed innymi jego zobowiązaniami z kwot pieniężnych złożonych na poczet ceny poza rękojmią.

Art. 995
Osoba, na rzecz której udzielono przybicia, uzyskuje, jeżeli wykona warunki licytacyjne, prawo do przysądzenia jej własności nieruchomości.

Art. 996
Postanowienie o przybiciu, które zapadło na posiedzeniu niejawnym, doręcza się wierzycielowi, dłużnikowi, nabywcy i osobom, które w toku licytacji zaskarżyły czynności związane z udzielaniem przybicia, jako też zarządcy, który nie jest dłużnikiem, postanowienie zaś o odmowie przybicia - wierzycielowi, dłużnikowi i licytantowi, który zaofiarował najwyższą cenę.

Art. 997
Na postanowienie sądu co do przybicia przysługuje zażalenie. Podstawą zażalenia nie mogą być takie uchybienia przepisów postępowania, które nie naruszają praw skarżącego.

Rozdział 8. Przysądzenie własności.
Art. 998
§ 1. Po uprawomocnieniu się przybicia i wykonaniu przez nabywcę warunków licytacyjnych lub postanowienia o ustaleniu ceny nabycia i wpłaceniu całej ceny przez Skarb Państwa sąd wydaje postanowienie o przysądzeniu własności.
§ 2. Na postanowienie co do przysądzenia własności przysługuje zażalenie. Podstawą zażalenia nie mogą być uchybienia sprzed uprawomocnienia się przybicia.

Art. 999
§ 1. Prawomocne postanowienie o przysądzeniu własności przenosi własność na nabywcę i jest tytułem do ujawnienia na rzecz nabywcy prawa własności w katastrze nieruchomości oraz przez wpis w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów. Prawomocne postanowienie o przysądzeniu własności jest tytułem wykonawczym do wprowadzenia nabywcy w posiadanie nieruchomości i opróżnienia znajdujących się na tej nieruchomości pomieszczeń bez potrzeby nadania mu klauzuli wykonalności. Przepis art. 791 stosuje się odpowiednio.
§ 2. Od chwili uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności na rzecz nabywcy należą do niego pożytki z nieruchomości. Powtarzające się daniny publiczne przypadające z nieruchomości od dnia prawomocności postanowienia o przysądzeniu własności ponosi nabywca. Świadczenia publicznoprawne niepowtarzające się nabywca ponosi tylko wtedy, gdy ich płatność przypada w dniu uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności lub po tym dniu.

§ 3.(uchylony)

Art. 1000
§ 1. Z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności wygasają wszelkie prawa i skutki ujawnienia praw i roszczeń osobistych ciążące na nieruchomości. Na miejsce tych praw powstaje prawo do zaspokojenia z ceny nabycia z pierwszeństwem przewidzianym w przepisach o podziale ceny uzyskanej z egzekucji.
§ 2. Pozostają w mocy bez potrącenia ich wartości z ceny nabycia:
1)  prawa ciążące na nieruchomości z mocy ustawy;
2) (uchylony)
3)  służebność drogi koniecznej oraz służebność ustanowiona w związku z przekroczeniem granicy przy wznoszeniu budowli lub innego urządzenia;
4)  służebność przesyłu.
§ 3. Pozostają również w mocy ujawnione przez wpis w księdze wieczystej lub złożenie dokumentu do zbioru albo nieujawnione w ten sposób, lecz zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed terminem licytacji, użytkowanie, służebności
i prawa dożywotnika, jeżeli przysługuje im pierwszeństwo przed wszystkimi hipotekami lub jeżeli nieruchomość nie jest hipotekami obciążona albo jeżeli wartość użytkowania, służebności i praw dożywotnika znajduje pełne pokrycie w cenie nabycia. Jednakże w wypadku ostatnim wartość tych praw będzie zaliczona na cenę nabycia.
§ 4. Przepisu § 1 nie stosuje się w odniesieniu do ciążących na nieruchomości spółdzielczych lokatorskich
i własnościowych praw do lokalu. Prawa te, z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności, przekształcają się odpowiednio w prawo najmu, w prawo odrębnej własności do lokalu albo we własność domu jednorodzinnego.

Art. 1001
Na wniosek właściciela nieruchomości władnącej, zgłoszony najpóźniej na trzy dni przed terminem licytacji, sąd może zarządzić, że służebność gruntowa, która nie znajduje pełnego pokrycia w cenie nabycia, będzie utrzymana w mocy, jeżeli jest dla nieruchomości władnącej konieczna, a nie obciąża w sposób istotny wartości nieruchomości obciążonej.

Art. 1002
Z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności nabywca wstępuje w prawa i obowiązki dłużnika wynikające ze stosunku najmu i dzierżawy stosownie do przepisów prawa normujących te stosunki w wypadku zbycia rzeczy wynajętej lub wydzierżawionej. W przypadku gdy umowa najmu lub dzierżawy nieruchomości zawarta była na czas oznaczony dłuższy niż dwa lata, nabywca może wypowiedzieć tę umowę, w ciągu miesiąca od uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności, z zachowaniem rocznego terminu wypowiedzenia, o ile umowa nie przewiduje terminu krótszego, chociażby umowa została zawarta z zachowaniem formy pisemnej i z datą pewną, a rzecz została najemcy lub dzierżawcy wydana.

Art. 1003
§ 1. Prawomocne postanowienie o przysądzeniu własności wraz z planem podziału sumy uzyskanej z egzekucji jest tytułem do wykreślenia w księdze wieczystej lub w zbiorze dokumentów wszelkich praw, które według planu podziału wygasły.
§ 2. Na podstawie samego postanowienia o przysądzeniu własności wykreśla się wszystkie hipoteki obciążające nieruchomość, jeżeli w postanowieniu stwierdzono złożenie całej ceny nabycia na rachunek depozytowy Ministra Finansów.


Powrót