KOMORNIK SĄDOWY

PRZY SĄDZIE REJONOWYM W STARGARDZIE

TADEUSZ GARBACZ

 

UWAGA

Z UWAGI NA PREWENCJĘ DOTYCZĄCĄ WIRUSA COVID-19 INFORMUJĘ O ZAMKNIĘCIU OSOBISTEJ OBSŁUGI INTERESANTÓW.

KANCELARIA W POZOSTAŁYM ZAKRESIE FUNKCJONUJE NORMALNIE.

OBSŁUGA INTERESANTÓW ODBYWA SIĘ ZA POMOCĄ KOMUNIKACJI TELEFONICZNEJ, MAILOWEJ ORAZ LISTOWNEJ.

samochody: FORD KUGA ; AUDI Q7 ; FIAT FIORINO - LICYTACJA ZNIESIONA

LICYTACJA ZNIESIONA

OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Tadeusz Garbacz podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17-03-2020 r. (17 marca 2020 r.; wtorek) o godzinie 14:00 (czternastej) w pod adresem (73-110) Stargard, ul. 11 Listopada 37 (Komornik Sadowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Tadeusz Garbacz, Kancelaria Komornicza nr II w Stargardzie, 73-110 Stargard, ul. 11 Listopada 37) odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnej spóki w postaci:


 

LP. NAZWA RUCHOMOŚCI    ILOŚĆ 

  WARTOŚĆSZACUNKOWA

  CENAWYWOŁANIA

1.

samochód FORD KUGA

(nr rej. ZST 36511, VIN - WF0RXXGCDRAR59803,
rok produkcji 2010)

 

  1 szt

 

35.300,00 zł

 

 

 

26.475,00 zł

 

2.

samochód FIAT FIORINO

(nr rej. ZST 39782, VIN - ZFA22500000117609,
rok produkcji 2009)

 1 szt

 

10.200,00 zł

 

 

7.650,00 zł

 

3.

samochód AUDI Q7

(nr rej. ZST 53964, VIN - WAUZZZ4L78D009155,
rok produkcji 2007)

 1 szt

 

35.600,00 zł

 

26.700,00 zł

 

 

Wyżej wskazane kwoty to kwoty brutto (zawierają podatek VAT w wysokości 23%).
Ruchomości można oglądać w dniu 17-03-2020 r. (17 marca 2020 r.; wtorek) od godziny 13:10 do godziny 13:45 wyłącznie w obecności Komornika.
Ruchomości można oglądać wyłącznie w obecności Komornika w (73-110) Stargardzie przy ulicy
11 Listopada 37 (parking położony przy budynku, w którym mieści się kancelaria Komornika).
Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.
Ruchomości wycenione przez biegłego sądowego.
W przypadku sprzedaży Komornik wystawi fakturę, gdyż na dłużnej spółce spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą wyżej wskazanych ruchomości.

Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
    Wysokość rękojmi w przypadku poszczególnych ruchomości wynosi:
    1) Ford Kuga (pozycja nr 1) - 3.530,00 zł;  
    2) Fiat Fiorino (pozycja nr 2) - 1.020,00 zł;  
    3) Audi Q7 (pozycja nr 3) - 3.560,00 zł.

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy Komornika, tj. BNP Paribas Bank Polska S.A. 47 1600 1462 1817 2520 7000 0001 lub wpłacić w kancelarii Komornika najpóźniej w dniu 16 marca 2020 r. (dzień poprzedzający licytację).

W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji.
Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy
bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo
o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Licytacja odbywa się publicznie. Sprzedaż licytacyjna nie może nastąpić za cenę niższą od ceny wywołania. Zaofiarowana cena przestaje wiązać, gdy inny licytant zaofiarował cenę wyższą. Komornik udzieli przybicia osobie ofiarującej najwyższą cenę, jeżeli po trzykrotnym wezwaniu do dalszych postąpień nikt więcej nie zaofiarował. Z chwilą przybicia dochodzi do skutku sprzedaż ruchomości na rzecz nabywcy. Od tego czasu należą do niego pożytki ruchomości.
Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy.
Nabywca, który w przepisanym terminie nie uiści ceny w całości lub części, traci prawa wynikające z przybicia. Jeżeli nabywca nie uiści w terminie sumy przypadającej do zapłaty natychmiast przy udzieleniu przybicia, komornik wznowi niezwłocznie przetarg tych samych ruchomości, rozpoczynając od ceny wywołania, przy czym opieszały nabywca nie może nadal uczestniczyć w licytacji. W razie niezapłacenia w terminie reszty ceny płatnej dnia następnego po licytacji, będzie wyznaczona ponowna licytacja na warunkach pierwszej. Od nabywcy zwolnionego z obowiązku wpłacenia rękojmi, który nie dopełnił obowiązku zapłaty ceny lub jej części w przepisanym terminie, komornik ściąga sumę odpowiadającą jednej dziesiątej sumy oszacowania. Na sumę ściąganą przez komornika zalicza się kwoty wpłacone przez nabywcę.

UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Ewentualne zdjęcia (i aktualne informacje) dostępne są pod adresem: www.komornikstargard.pl
Rachunek bankowy Komornika: (BNP Paribas Bank Polska S.A.) 47 1600 1462 1817 2520 7000 0001.  

Zgodnie z Ustawą o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw z dnia 25 czerwca 2015 r. (Dz.U. z 2015r. poz. 1045) z dniem 01.01.2016 r. uchyla się wyłączenie od podatku od czynności cywilnoprawnych umowy sprzedaży rzeczy w postępowaniu egzekucyjnym lub upadłościowym. Wobec powyższego, nabywca ruchomości w drodze licytacji (w postępowaniu egzekucyjnym) zobowiązany jest do zapłaty podatku oraz złożenia deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych właściwemu organowi podatkowemu.
                                                                                 Komornik Sądowy
                                                                                  Tadeusz Garbacz  

Informacje z wyceny biegłego (Komornik nie ponosi odpowiedzialności za poniższe ustalenia biegłego):

(marka) FORD (model pojazdu) KUGA 2.0 CRD (wersja) Trend 4 WD (rodzaj pojazdu) samochód terenowy (data pierwszej rejestracji) 28-12-2010 (data ważności badania technicznego) 02-01-2021 (wskazanie drogomierza) 97.965 km (skrzynia) manualna

(marka) FIAT (model pojazdu) Fiorino 1.3 JTD Kat. MR`08 E4 1.7t (wersja) Elegant (rodzaj pojazdu) samochód ciężarowy do 3.5t (data pierwszej rejestracji) 17-02-2010 (data ważności badania technicznego) 15-07-2020 (przebieg podany) 193.008 km

(marka) AUDI (model pojazdu) Q7 TDI 4L (wersja) Tiptronic (rodzaj pojazdu) samochód terenowy (data pierwszej rejestracji) 31-07-2007 (data ważności badania technicznego) 27-07-2020 (wskazanie drogomierza) 337.969 km


Wyciąg z kpc (ustawa  z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego; tj. z dnia 14 czerwca 2018 r.;
Dz.U. z 2019 r. poz. 1460)

Art. 864 kpc
§ 1. Sprzedaż zajętych ruchomości nie może nastąpić wcześniej niż po upływie dwóch tygodni od dnia uprawomocnienia się zajęcia.

Art. 867 kpc
§ 1. Zajęte ruchomości, niesprzedane według przepisów poprzedzających, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa
w art. 8661, komornik sprzedaje w drodze licytacji publicznej.
§ 11. Obwieszczenie o licytacji ogłasza się publicznie w budynku sądu rejonowego właściwego dla miejsca licytacji
oraz na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej. Jeżeli wartość ruchomości, objętych jednym obwieszczeniem
o licytacji, została oszacowana na kwotę wyższą niż pięć tysięcy złotych, komornik może zamieścić obwieszczenie
o licytacji także w dzienniku poczytnym w danej miejscowości. Obwieszczenie o licytacji doręcza się stronom i dozorcy zajętych ruchomości.
§ 12. W obwieszczeniu o licytacji komornik określa czas, miejsce, przedmiot oraz warunki licytacji, sumę oszacowania
i cenę wywołania oraz miejsce i czas, w których można oglądać ruchomości. Ponadto w obwieszczeniu o licytacji zamieszcza się wzmiankę, że prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo
o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
§ 13. Jeżeli na licytację została wystawiona znaczna liczba ruchomości, w obwieszczeniu o licytacji wystarczy ogólnie podać ich rodzaj, liczbę i łączną sumę oszacowania, a ponadto wskazać rodzaj, sumę oszacowania i cenę wywołania przedmiotów o większej wartości.
§ 14. W razie możliwości ogłasza się jedno obwieszczenie o licytacjach ruchomości, choćby należały one do różnych dłużników i różne były terminy licytacji. Koszty ogłoszenia rozkłada się pomiędzy poszczególne sprawy proporcjonalnie
do sum oszacowania ruchomości.
§ 2. Cena wywołania w pierwszym terminie licytacji publicznej wynosi trzy czwarte wartości szacunkowej. Jeżeli licytacja w pierwszym terminie nie dojdzie do skutku, zajęte ruchomości mogą być sprzedane w drugim terminie licytacyjnym. Cena wywołania w drugim terminie licytacyjnym wynosi połowę wartości szacunkowej. Sprzedaż licytacyjna nie może nastąpić za cenę niższą od ceny wywołania.
§ 3. Obwieszczenie o licytacji komornik doręcza dłużnikowi najpóźniej na tydzień przed rozpoczęciem licytacji.
W przypadkach określonych w art. 864 § 2 obwieszczenie to doręcza się dłużnikowi przed rozpoczęciem licytacji.
§ 4.(uchylony)
§ 5.(uchylony)

Art. 8671 kpc
§ 1. Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.
§ 2. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie.
§ 3. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa.
§ 4. Rękojmi nie składa wierzyciel przystępujący do przetargu, któremu przysługuje wierzytelność o wartości nie niższej
od wysokości rękojmi i jeżeli do tej wysokości jego wierzytelność oraz prawa korzystające z pierwszeństwa przed
tą wierzytelnością znajdują pokrycie w cenie wywołania. Jeżeli wartość wierzytelności jest niższa od wysokości rękojmi albo znajduje tylko częściowe pokrycie w cenie wywołania, wysokość rękojmi obniża się - w pierwszym przypadku
do różnicy między pełną rękojmią a wartością wierzytelności, w drugim przypadku - do części wartości wierzytelności niepokrytej w cenie wywołania.

Art. 8672 kpc
§ 1. Licytacja odbywa się publicznie.
§ 2. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji.
§ 3. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
§ 4. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu.

Art. 8673 kpc
Zaofiarowana cena przestaje wiązać, gdy inny licytant zaofiarował cenę wyższą.

Art. 868 kpc
Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, sposób przeprowadzenia licytacji, mając na względzie ochronę praw osób uczestniczących w licytacji, sprawność postępowania oraz skuteczność egzekucji.

Art. 869 kpc
§ 1. Komornik udzieli przybicia osobie ofiarującej najwyższą cenę, jeżeli po trzykrotnym wezwaniu do dalszych postąpień nikt więcej nie zaofiarował.
§ 2. Z chwilą przybicia dochodzi do skutku sprzedaż ruchomości na rzecz nabywcy. Od tego czasu należą do niego pożytki ruchomości.

Art. 870 kpc
§ 1. Wierzyciel lub dłużnik mogą zaskarżyć udzielenie przybicia w razie naruszenia przepisów o publicznym charakterze licytacji, o najniższej cenie nabycia i o wyłączeniu od udziału w przetargu. Skarga powinna być zgłoszona do protokołu licytacji. Nie ma skargi na udzielenie przybicia ruchomości ulegających szybkiemu zepsuciu.
§ 2. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie.
§ 3. Jeżeli w ciągu dwóch tygodni skarga nie zostanie rozstrzygnięta, nabywca może w ciągu dalszego tygodnia zrzec się nabycia ruchomości i odebrać zapłaconą sumę.
§ 4. Gdy nabywca skorzysta z uprawnienia przewidzianego w paragrafie poprzedzającym albo gdy sąd odmówi przybicia, licytacja będzie uznana za niedoszłą do skutku.

Art. 871 kpc
Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy.

Art. 872 kpc
§ 1. Nabywca, który w przepisanym terminie nie uiści ceny w całości lub części, traci prawa wynikające z przybicia.
§ 2. Jeżeli nabywca nie uiści w terminie sumy przypadającej do zapłaty natychmiast przy udzieleniu przybicia, komornik wznowi niezwłocznie przetarg tych samych ruchomości, rozpoczynając od ceny wywołania, przy czym opieszały nabywca nie może nadal uczestniczyć w licytacji. W razie niezapłacenia w terminie reszty ceny płatnej dnia następnego po licytacji, będzie wyznaczona ponowna licytacja na warunkach pierwszej.
§ 3. Od nabywcy zwolnionego z obowiązku wpłacenia rękojmi, który nie dopełnił obowiązku zapłaty ceny lub jej części w przepisanym terminie, komornik ściąga sumę odpowiadającą jednej dziesiątej sumy oszacowania. Na sumę ściąganą przez komornika zalicza się kwoty wpłacone przez nabywcę.
§ 4. Z sumy ściągniętej od nabywcy pokrywa się koszty związane z licytacją. Nadwyżkę należy wpłacić do kasy sądowej na rzecz Skarbu Państwa.

Art. 873 kpc
O ściągnięciu od nabywcy należności według artykułu poprzedzającego orzeka sąd. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie.

Art. 874 kpc
Nabywca po uprawomocnieniu się przybicia i zapłaceniu całej ceny staje się właścicielem nabytych ruchomości. Gdy sąd odmówi przybicia, wypłacona cena nabycia ulega zwrotowi.

Art. 875 kpc
§ 1. Jeżeli licytacja nie doszła do skutku, wierzyciel może w ciągu dwóch tygodni od otrzymania zawiadomienia komornika żądać wyznaczenia drugiej licytacji lub przejąć na własność ruchomości wystawione na sprzedaż albo niektóre z nich w cenie nie niższej od ceny wywołania.
§ 2. Jeżeli egzekucję prowadzi kilku wierzycieli, pierwszeństwo przejęcia ruchomości na własność przysługuje temu z nich, który ofiarował najwyższą cenę, przy równej zaś cenie - temu, na którego żądanie wcześniej dokonano zajęcia.
§ 3. Oświadczenie o przejęciu będzie uwzględnione tylko wtedy, gdy wierzyciel jednocześnie z wnioskiem złoży całą cenę. Własność ruchomości przechodzi na wierzyciela z chwilą zawiadomienia go o przyznaniu mu przejętej rzeczy.
§ 4. W razie niezgłoszenia w przepisanym terminie wniosku o wyznaczenie drugiej licytacji lub oświadczenia o przejęciu ruchomości na własność, komornik umorzy postępowanie co do niesprzedanych ruchomości. Jeżeli spomiędzy kilku wierzycieli jedni żądają licytacji, a inni przejęcia ruchomości na własność, wyznaczona będzie druga licytacja.

Art. 876 kpc
Jeżeli nabywca jest jedynym wierzycielem egzekwującym albo jeżeli cena nabycia wystarcza na zaspokojenie wszystkich wierzycieli egzekwujących i kosztów egzekucji, nabywca może zaliczyć swoją egzekwowaną wierzytelność na cenę nabycia.
Art. 877 kpc
Jeżeli druga licytacja nie doszła do skutku, wierzycielowi w ciągu dwóch tygodni od otrzymania zawiadomienia komornika przysługuje prawo przejęcia ruchomości na własność za cenę nie niższą od ceny wywołania. W tym wypadku stosuje się odpowiednio przepis art. 875 § 2. Jeżeli wierzyciel nie skorzystał z prawa przejęcia ruchomości na własność, komornik umorzy postępowanie co do rzeczy niesprzedanej lub nieprzejętej na własność.

Art. 878 kpc
Jeżeli dłużnik lub dozorca odmawia wydania rzeczy nabywcy, komornik na wniosek nabywcy postąpi jak przy egzekucji roszczeń niepieniężnych.

Art. 879 kpc
Kto nabywa rzecz na podstawie przepisów niniejszego rozdziału, staje się jej właścicielem bez żadnych obciążeń i powinien ją natychmiast odebrać. Nabywcy nie przysługują roszczenia z tytułu rękojmi za wady rzeczy; przeciwko nabywcy nie można podnosić zarzutów co do ważności nabycia.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 29 lipca 2016 r.
w sprawie sposobu przeprowadzenia licytacji ruchomości
Na podstawie art. 868 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 2014 r. poz. 101, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1 Ilekroć w niniejszym rozporządzeniu jest mowa o ruchomości, należy przez to rozumieć również zbiór ruchomości.
§ 2 Po wywołaniu licytacji komornik podaje do wiadomości imiona i nazwiska licytantów. Następnie komornik poucza obecnych o treści art. 8671 § 2 i 3, art. 8672 § 2, art. 869-872, art. 874 oraz art. 879 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego oraz zwraca się do osób obecnych z zapytaniem, czy którykolwiek z licytantów jest jedną z osób, o których mowa w art. 8672 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego.
§ 3 Jeżeli przedmiotem licytacji są dwie lub więcej ruchomości, dłużnik ma prawo wskazać kolejność, według której mają być one wystawione na sprzedaż. Jeżeli dłużnik nie skorzysta z tego prawa, o kolejności decyduje komornik.
§ 4 Przetarg odbywa się ustnie.
§ 5 Rozpoczynając przetarg, komornik wskazuje ruchomość będącą przedmiotem przetargu, podaje sumę oszacowania
oraz cenę wywołania ruchomości i wzywa do zaofiarowania tej ceny.
§ 6 Wezwanie do dalszych postąpień komornik wyraża przez trzykrotne wygłoszenie ostatnio oferowanej ceny
z jednoczesnym zapytaniem: „kto da więcej?”. Brak dalszych postąpień komornik stwierdza przez wypowiedzenie wyrazu: „nikt”.
§ 7 Komornik zamieszcza w protokole licytacji imię i nazwisko (nazwę) nabywcy i jego miejsce zamieszkania lub siedziby oraz numer PESEL nabywcy będącego osobą fizyczną, o ile nabywca go posiada, lub numer w Krajowym Rejestrze Sądowym nabywcy, a w przypadku jego braku - numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP nabywcy niebędącego osobą fizyczną, który nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest
on obowiązany do jego posiadania.
§ 8 Jeżeli po wywołaniu nikt nie zaofiarował przynajmniej ceny wywołania, komornik stwierdza w protokole, że licytacja nie doszła do skutku.
§ 9 Jeżeli suma osiągnięta ze sprzedaży niektórych ruchomości wystarcza na zaspokojenie egzekwowanych należności
i kosztów egzekucji, komornik przerywa licytację.


Powrót