KOMORNIK SĄDOWY

PRZY SĄDZIE REJONOWYM W STARGARDZIE

TADEUSZ GARBACZ

 

Klauzula informacyjna

AKT PRAWNY I PRZEPIS ZAWIERAJĄCY OBOWIĄZEK

            Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietni 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016; akt zwany dalej „rozporządzeniem”). Obowiązek został nałożony art. 13 i 14 rozporządzenia.

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

            Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Tadeusz Garbacz

            (w dalszej części tekstu określany jako „Komornik” lub „Administrator”)

            Kancelaria Komornicza w Stargardzie

            73-110 Stargard, ul. 11 Listopada 37

 

 

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH

            Z Administratorem danych osobowych można skontaktować się kierując pismo za pośrednictwem operatora pocztowego (poczta tradycyjna) na wyżej wskazany adres Komornika (na kopercie należy dopisać zwrot „Ochrona danych osobowych”), bądź poprzez e-mail (stargard.garbacz@komornik.pl; w tytule wiadomości należy dopisać zwrot „Ochrona danych osobowych”).

 

PODSTAWA I CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ OKRES ICH PRZECHOWYWANIA

             Komornik przetwarza  Państwa dane zgodnie z prawem (art. 6 ust. 1 lit. b, c i e rozporządzenia), gdyż:

 1. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 2. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego
  na Administratorze;
 3. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi.

 

            Komornik gromadzi Państwa dane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa, a w szczególności ustawy z dnia 29-08-1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji oraz ustawy z dnia 17-11-1964 r. Kodeks postępowania cywilnego. Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych wynika w szczególności z wyżej wskazanych ustaw.

            Zgodnie z art. 2 ust. 3 ukse (ustawa z dnia 29-08-1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji; tj. z dnia 14 czerwca 2018 r., Dz.U. z 2018 r. poz. 1309) Komornikom powierza się w szczególności następujące zadania:

 1. wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz
  o zabezpieczenie roszczeń, w tym europejskich nakazów zabezpieczenia na rachunku bankowym;
 2. wykonywanie innych tytułów wykonawczych wydanych na podstawie odrębnych przepisów oraz tytułów egzekucyjnych, które zgodnie z odrębnymi przepisami podlegają wykonaniu
  w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności;
 3. sporządzanie protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia na zarządzenie sądu lub prokuratora.

 

            Zgodnie z art. 2 ust. 4 ukse komornik, poza zadaniami określonymi w ust. 3, ma prawo:

 1. doręczania zawiadomień sądowych, obwieszczeń, protestów i zażaleń oraz innych dokumentów za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty;
 2. na wniosek organizatora licytacji - sprawowania urzędowego nadzoru nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty;
 3. weryfikowania istnienia i treści tytułów wykonawczych wydanych w postępowaniach elektronicznych.

 

            Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do wykonania zadań, o których mowa wyżej.

            Zgodnie z art. 761 § 1 kpc (ustawa z dnia 17-11-1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tj. z dnia 14 czerwca 2018 r.; Dz.U. z 2018 r. poz. 1360) organ egzekucyjny może żądać od uczestników postępowania złożenia wyjaśnień oraz zasięgać od organów administracji publicznej, organów wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej, organów podatkowych, organów rentowych, banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, przedsiębiorstw maklerskich, organów spółdzielni mieszkaniowych, zarządów wspólnot mieszkaniowych oraz innych podmiotów zarządzających mieszkaniami i lokalami użytkowymi, jak również innych instytucji i osób nieuczestniczących w postępowaniu informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji.

            Zgodnie z art. 801 kpc jeżeli wierzyciel albo sąd zarządzający z urzędu przeprowadzenie egzekucji albo uprawniony organ żądający przeprowadzenia egzekucji nie wskaże majątku pozwalającego na zaspokojenie świadczenia, komornik wzywa dłużnika do złożenia wykazu majątku lub innych wyjaśnień niezbędnych do przeprowadzenia egzekucji.

            Przetwarzanie danych przez Komornika wynika również z obowiązków nałożonych rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 20-12-2005 r. w sprawie określenia szczegółowych przepisów o biurowości i ewidencji operacji finansowych kancelarii komorniczych (Dz.U.2014.1625, tj. z dnia 21-11-2014 r.).

            Ponadto dane są przetwarzane w zakresie odpowiedniego funkcjonowania kancelarii Komornika (dostawcy towarów i usług).

            Komornik podkreśla, iż zgodnie z art. 37a ukse dla każdej sprawy z zakresu, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ukse tworzy akta. Akta spraw mogą być tworzone, przetwarzane i przechowywane także z wykorzystaniem technik informatycznych. Urządzenia ewidencyjne w postaci repertorium, wykazów i ksiąg pomocniczych prowadzi się systemem roczników i zamyka się w ostatnim dniu roku kalendarzowego, w którym zostały założone. Dokumentacja, o której mowa wyżej, może być prowadzona w postaci elektronicznej. Do dokumentacji prowadzonej w postaci elektronicznej stosuje się odpowiednio przepisy wydane na podstawie art. 5 ust. 2a-2c ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r. poz. 217, 357, 398 i 650). Akta spraw oraz urządzenia ewidencyjne stanowiące materiały archiwalne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach wchodzą do państwowego zasobu archiwalnego.

            Komornik podkreśla, iż zgodnie z art. 37b ukse akta spraw, w których postępowanie zostało zakończone, oraz zamknięte urządzenia ewidencyjne przechowuje Krajowa Rada Komornicza przez okres konieczny ze względu na rodzaj i charakter sprawy, terminy przedawnienia, interesy osób biorących udział w postępowaniu oraz znaczenie materiałów zawartych w aktach jako źródło informacji. Do przechowywania akt spraw i urządzeń ewidencyjnych stosuje się odpowiednio przepisy art. 34 ust. 1 i art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Kontrolę postępowania z aktami spraw i urządzeniami ewidencyjnymi przechowywanymi przez Krajową Radę Komorniczą sprawuje archiwum państwowe wskazane przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych. Po okresie przechowywania przez Krajową Radę Komorniczą akta spraw oraz urządzenia ewidencyjne stanowiące materiały archiwalne przekazuje się do właściwych archiwów państwowych wskazanych, w drodze zarządzenia, przez prezesa sądu, przy którym działa komornik. Akta spraw oraz urządzenia ewidencyjne niestanowiące materiałów archiwalnych za zgodą dyrektora właściwego archiwum państwowego podlegają zniszczeniu. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki, tryb i terminy przechowywania i przekazywania akt spraw oraz zamkniętych urządzeń ewidencyjnych, a także warunki i tryb ich niszczenia po upływie okresu przechowywania, uwzględniając w szczególności rodzaje spraw i urządzeń ewidencyjnych oraz właściwe zabezpieczenie przed dostępem osób nieuprawnionych, utratą lub zniszczeniem oraz tworzenie, ewidencjonowanie i przechowywanie dokumentacji w różnej postaci, w tym elektronicznej.

 

            Natomiast zasadniczo zgodnie rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 07-10-2011 r. w sprawie przechowywania akt spraw komorniczych oraz zamkniętych urządzeń ewidencyjnych (tj. z dnia 8 marca 2016 r., Dz.U. z 2016 r. poz. 370):

 1. dokumentacja kategorii A jest przechowywana przez okres 10 lat;
 2. dokumentacja kategorii B jest przechowywana przez okres 5 lat, z wyjątkiem spraw
  o egzekucję z nieruchomości, w których przeprowadzono pierwszą licytację, która jest przechowywana przez okres 10 lat;

 

            W związku z powyższym Komornik przetwarza dane osobowe w szczególności w celu przeprowadzenia postępowań (egzekucyjnych, o zabezpieczenie) oraz wykonania innych ustawowych obowiązków w prowadzonych sprawach. Dane osobowe przetwarzane są jedynie w celu wykonywania ustawowych zadań nałożonych na komorników sądowych przepisami prawa oraz w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania kancelarii, tj. w celu wykonania zawartych umów, względnie na podstawie uzasadnionego interesu Komornika.

            Dane osobowe będą przechowywane przez okres świadczenia działań ustawowych przez Administratora oraz przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków nałożonych na Administratora. W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody dane będą przetwarzane przez okres obowiązywania zgody. Zgoda może być odwołana w każdym czasie, chyba że przepis prawa stanowi inaczej.

 

ODBIORCY DANYCH

            Dane osobowe mogą być udostępniane osobom, podmiotom i instytucją wymienionym w przepisach ukse, kpc i w innych aktach prawnych regulujących czynności wykonywane przez komornika sądowego oraz w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania kancelarii.

            Komornik ma prawo przekazywać dane, jeżeli będzie to konieczne, aby mógł wypełniać swoje obowiązki prawne. Komornik będzie przekazywać dane wyłącznie wymienionym grupom: osobom upoważnionym przez Komornika, pracownikom Komornika i współpracownikom Komornika, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, podmiotom przetwarzającym, którym Komornik zleci to zadanie i innym odbiorcom danych.

 

OŚWIADCZENIA

            Państwa dane osobowe są i będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany wyłącznie w ramach wewnętrznego system informatycznego Komornik SQL, ale nie są i nie będą profilowane.

            Państwa dane osobowe nie są i nie będą przekazywane poza teren RP, UE, Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

            Zawiadamia się, że prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie, przysługuje jedynie w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych dokonanego na podstawie wyrażonej wcześniej zgody.

            Administrator nie przekazuje i nie będzie przekazywać pozyskanych danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych i nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania.

 

SKARGA

            Skarga w przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 217-04-2016 r. przysługuje do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2).

 

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE SĄ PRZETWARZANE

            Szczegółowy zakres uprawnień zawarty został w rozporządzeniu (Rozdziale III. Prawa osoby, której dane dotyczą). Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

            Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:

 1. dostępu do danych osobowych jej dotyczących,
 2. żądania ich sprostowania,
 3. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

 

            Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora lub pisząc do Administratora na adres wskazany wyżej.

 

INFORMACJA O WYMOGU / DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH

            W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe  przez Komornika, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym.

            Najczęściej podanie danych osobowych jest niezbędne dla zrealizowania określonych prawem zadań Komornika. Nie podanie żądanych danych spowoduje konsekwencje określone prawem. Podanie danych osobowych na potrzeby prowadzonych postępowań egzekucyjnych jest wymogiem ustawowym.

            Zgodnie z art. 2 ust. 5 ukse organy administracji publicznej, urzędy skarbowe, organy rentowe, o których mowa w art. 476 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 155, z późn. zm.), banki, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, podmioty prowadzące działalność maklerską, organy spółdzielni mieszkaniowych, zarządy wspólnot mieszkaniowych, inne podmioty zarządzające mieszkaniami i lokalami użytkowymi, jak również inne instytucje są obowiązane na pisemne żądanie komornika udzielić mu informacji niezbędnych do prawidłowego prowadzenia postępowania egzekucyjnego, wykonania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia lub europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym oraz wykonania innych czynności wchodzących w zakres jego ustawowych zadań, w szczególności dotyczących stanu majątkowego.

            Zgodnie z art. 8011 kpc dłużnik składa wykaz majątku przed komornikiem pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Wzywając dłużnika do złożenia wykazu majątku, komornik uprzedza go o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oraz poucza, że w razie niezłożenia wykazu majątku wierzyciel może zlecić komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika. Przepisy art. 913 § 1, art. 916, art. 917, art. 9181,art. 919 oraz art. 1053 § 2 stosuje się odpowiednio, z tym że postanowienie o ukaraniu dłużnika grzywną wydaje komornik. O przymusowym doprowadzeniu dłużnika albo zastosowaniu aresztu nieprzekraczającego miesiąca orzeka sąd na wniosek komornika.

            Zgodnie z art. 8012 kpc jeżeli w drodze czynności przewidzianych w art. 801 kpc nie można ustalić majątku pozwalającego na zaspokojenie świadczenia, do którego może być skierowana egzekucja, wierzyciel może zlecić komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika.

            Zgodnie z art. 762 kpc za nieuzasadnioną odmowę udzielenia organowi egzekucyjnemu wyjaśnień lub informacji przewidzianych w art. 761 kpc albo za udzielanie informacji lub wyjaśnień świadomie fałszywych osoba odpowiedzialna może być na wniosek wierzyciela lub z urzędu ukarana przez organ egzekucyjny grzywną do dwóch tysięcy złotych. Grzywną taką może być również ukarany dłużnik, który zaniedba obowiązku powiadomienia o zmianie miejsca swojego pobytu. Jeżeli żądanie udzielenia wyjaśnień lub informacji skierowane było do osoby prawnej lub innej organizacji, ukaraniu grzywną podlega jej pracownik odpowiedzialny za udzielenie wyjaśnień lub informacji, a gdyby ustalenie takiego pracownika było utrudnione, ukaraniu podlega jej kierownik. Przed wydaniem postanowienia organ egzekucyjny wysłucha kierownika. Wypis postanowienia o ukaraniu grzywną organ egzekucyjny doręcza osobie ukaranej, stronom oraz prokuratorowi. Ukaranie przez organ egzekucyjny grzywną nie zwalnia osób ukaranych od odpowiedzialności karnej za niedopełnienie lub przekroczenie obowiązków służbowych.

            Zgodnie z art. 886 kpc pracodawcy, który nie wykonał obowiązków określonych w art. 881 § 3 i 4 kpc, nie złożył w przepisanym terminie oświadczenia przewidzianego w art. 882 kpc albo zaniedbał przesłania dokumentów zajęcia wynagrodzenia nowemu pracodawcy dłużnika, stosownie do art. 884 § 2 i 3 kpc, komornik wymierza grzywnę w wysokości do dwóch tysięcy złotych. Grzywna może być powtórzona, jeżeli pracodawca nadal uchyla się od wykonania tych czynności w dodatkowo wyznaczonym terminie. Jeżeli pracodawcą nie jest osoba fizyczna, grzywnie podlega pracownik lub wspólnik odpowiedzialny za wykonanie takiej czynności,
a w razie niewyznaczenia takiego pracownika lub niemożności jego ustalenia - osoby uprawnione do reprezentowania pracodawcy. Jeżeli pracodawcą jest spółka cywilna, grzywnie podlega którykolwiek ze wspólników. Pracodawca, który nie zastosował się do wezwania z art. 881 kpc i 882 kpc lub w inny sposób naruszył obowiązki wynikające z zajęcia bądź złożył oświadczenie przewidziane w art. 882 kpc niezgodne z prawdą albo dokonał wypłaty zajętej części wynagrodzenia dłużnikowi, odpowiada za wyrządzoną przez to wierzycielowi szkodę. Grzywnę określoną wyżej komornik wymierzy również dłużnikowi, który nie powiadomił go o zmianie pracodawcy.

            W innych przypadkach może skutkować pominięciem praw w toku egzekucji lub nie powodować jakichkolwiek skutków, poza odnotowaniem odmowy podania danych w protokole z czynności.

 

ŹRÓDŁO DANYCH  

            Dane pozyskiwane są w oparciu o wyraźne uregulowania prawne, których zarys został wskazany wyżej.

            Komornik otrzymuje dane osobowe w ramach wykonywania ustawowych zadań, a także w związku z realizacją zawartych umów oraz prowadzonej z Komornikiem korespondencją.

            Komornik pozyskuje dane osobowe ze źródeł publicznych, od podmiotów trzecich, w szczególności wierzycieli, organów administracji publicznej, urzędów skarbowych, organów rentowych, banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, podmiotów prowadzących działalność maklerską, organów spółdzielni mieszkaniowych, zarządu wspólnot mieszkaniowych, innych podmiotów zarządzających mieszkaniami i lokalami użytkowymi, jak również innych instytucji i osób, do których Komornik wystąpił z pisemnym żądaniem o udzielenie informacji niezbędnych do prawidłowego prowadzenia postępowania egzekucyjnego, wykonania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia lub europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym oraz wykonania innych czynności wchodzących w zakres jego ustawowych zadań, w szczególności dotyczących stanu majątkowego dłużnika oraz umożliwiających identyfikację składników jego majątku.